SPK

KHSP: Sekcia – Historické pamiatky a umelecká tvorba

Predstavujeme Vám! -  Klub histórie slovenského poľovníctva pri Slovenskom poľovnom zväze
Sekcia – Historické pamiatky a umelecká tvorba
Predseda: Ing. Marián Číž

        Sv. Anton – klenot pre Slovenské poľovníctvo !

Read more ...

Bilaterálne stretnutie medzi FACE a CIC a pracovné zasadnutie FACE v Palárikove

Dňa 8.4.2015 sa v priestoroch zámku v Palárikove konalo bilaterálne stretnutie medzi FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU) a CIC (The International Council for Game and Wildlife Conservation), ktoré zorganizovala Slovenská poľovnícka komora. Za FACE sa stretnutia zúčastnili zástupcovia Filippo Segato, John Swift a Johan Svalby a zástupcovia za CIC Tamás Marghescu, Soňa Supeková a Imrich Šuba. Predmetom spoločného rokovania uvedených organizácií bola zmluva o spolupráci a spoločnom postupe obhajovania záujmov poľovníctva v Európe.

Read more ...

Hromadný úhyn zveri v PR SNP Dvorec

V Poľovnom revíri SNP Dvorec (ďalej ako PR SNP Dvorec), okres Bánovce nad Bebravou, bol zaznamenaný hromadný úhyn poľovnej a zákonom chránenej zveri.

Počas kontroly PR SNP Dvorec bol členom PZ dňa 11.4.2015 nájdený uhynutý kus srnčej zveri v oblasti PR Koriskovec, časť Kavašina v blízkosti Vodnej nádrže Haláčovce, v katastri obce Haláčovce, okres Bánovce nad Bebravou.

Na základe rozhodnutia poľovníckeho hospodára PZ bola zorganizovaná skupinová dohľadávka v uvedenej lokalite. V daný deň členovia PZ našli spolu 9 kusov uhynutej srnčej zveri a druhý deň (12.4.2015) dohľadávanie dokončili s nájdenými ďalšími 2 uhynutými kusmi srnčej zveri, 1ks myšiaka lesného a 1 ks líšky hrdzavej. Spolu bolo za tieto 2 dni nájdených 11 kusov srnčej zveri, z toho 3 ks I. VT, 2 ks II. VT samčej srnčej zveri, 6 ks samičej srnčej zveri.

Read more ...

Lesnícke dni Zvolen 2015

Download this file (LD0.jpg) Download this file (LD1.jpg) Download this file (LD2.jpg)

Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, www.nlcsk.sk, www.lesnickedni.sk

 

Les v znamení harmónie a rovnováhy

V stredu 22. apríla štartuje 9. ročník celoslovenského projektu Lesnícke dni

Attachments:
LD0.jpg[plagát]214 kB
LD1.jpg[pozvánka]270 kB
LD2.jpg[program]343 kB

Read more ...

KHSP: Sekcia - Imitovanie zvukových prejavov jelenej zveri

Predstavujeme Vám! -  Klub histórie slovenského poľovníctva pri Slovenskom poľovnom zväze
Sekcia – Imitovanie zvukových prejavov jelenej zveri
Predseda: Peter Plánovský st.

Na začiatky vábenia spomína !
V r. 1991 sa vo Svätom Antone , konal 1. ročník dní  sv. Huberta vo Svätom Antone, na ktorých som sa zúčastnil. Predchádzalo tomu pár okolností, ktoré chcem priblížiť. Bolo to preto, lebo nestor vábenia na Slovensku, pán Ladislav Penciak, vzácny človek, citlivý k prírode a od malička poľovník,  vyrastal v Ľubochni na samote Nižný Tajch v rodine lesného robotníka, uhliara a už ako šesťročný pomáhal otcovi v ruji privábiť jeleňa
p. barónovi Hellebrantovi, ktorý tam v tých časoch poľoval.

Read more ...

ISUZU a AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

isuzu1.jpg isuzu3.jpg isuzu2.jpg

SPK po úspešnom projekte z minulosti privítala ponuku na novú spoluprácu od Agrotradegroup a Isuzu D Max v oblasti u poľovníkov tak často používaných terénnych pick up – ov.
Na otvorení seminára Levických poľovníckych dní pán Ing. Tibor Lebocký PhD. - prezident SPK a pán Ing. Róbert Németh riaditeľ - AGROTRADE GROUP spol. s r.o. podpísali zmluvu o spolupráci medzi AGROTRADE GROUP spol. s r.o. a SPK.
Pán Ing. Németh odovzdal do užívania SPK kľúče od dvoch motorových vozidiel značky Isuzu D MAX a taktiež výrazné zľavy pre tých držiteľov poľovných lístkov a členov SPK, ktorí si vyberú túto značku motorového vozidla.

Každý člen Slovenskej poľovníckej komory, držiteľ platného poľovného lístka, má nárok na zľavu z platnej cenníkovej ceny vozidla až do výšky 18%.  

V prípade záujmu o ďalšie informácie, kontaktnou osobou je pani Zuzana Ďuricová, marketingová manažérka spoločnosti AGROTRADE GROUP, spol. s r.o.,  mobilný kontakt: 0905/497 839.

Od podpisu tejto zmluvy sa spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r.o. stáva „Hlavným partnerom“ Slovenskej poľovníckej komory.
SPK bude aktívne propagovať a podporovať predaj vozidiel ISUZU D-Max a verejne ich prezentovať na osvetových, streleckých, a kynologických podujatiach v zmysle zmluvy o reklamnej spolupráci.

Read more ...

KHSP: Sekcia - Chladné poľovnícke zbrane

Predstavujeme Vám! -  Klub histórie slovenského poľovníctva pri Slovenskom poľovnom zväze
Sekcia – Chladné poľovnícke zbrane
Predseda: Ing. Alojz Drábek
       
Vývoj poľovníctva s osobitným zreteľom na vývoj poľovníckych nožov.

Lov zveri – „poľovníctvo“ je súčasťou života človeka oddávna. Tvoril významnú časť obživy, ale aj zdroj surovín - koží a kožušín. Lov bol aj priestorom pre návyky v používaní zbraní, pestovaní odvahy a riešenia kritických situácií. Jeho možnosti tvorili vždy prírodné podmienky a predovšetkým výskyt zveri.

Neodmysliteľnou súčasťou histórie poľovníctva je aj história vývoja zbraní. Celkový rámec vývoju poľovníctva dávalo vždy „právo poľovať“ a s tým je spojená legislatíva, v podstate odvodená od vlastníctva pôdy. Dlhodobý vývoj spoločnosti zaznamenal vznik jednotlivých spoločenských formácií od raného feudalizmu po kapitalizmus formoval triednu a majetkovú diferenciáciu. V rámci týchto vzťahov vznikali stimuly i bariéry, ktoré vývoj poľovníctva i poľovníckych zbraní ovplyvňovali.

Read more ...

KHSP: Sekcia - Práca s mládežou, kronika

Predstavujeme Vám !
Klub histórie slovenského poľovníctva pri Slovenskom poľovnom zväze
Sekcia – Práca s mládežou, kronika
Predseda: Ing. Štefan Palaťka

        Slovenské poľovníctvo má bohatú históriu na úseku práce s mládežou!

Historický vývoj

          Poľovníkom bol už dávno známy záujem mládeže o život voľne žijúcich zvierat, o tajomstvá prírody, o zbrane a o poľovnícke zážitky. Preto sa mnohí z vlastnej iniciatívy usilovali tento záujem uspokojiť. Bol z toho obojstranný úžitok: mladí ľudia si rozšírili svoje poznatky o prírode, rozvíjal sa ich citový vzťah k poľovnej zveri a poľovníci získali priaznivcov pre hospodárenie v poľovníckych združeniach a pre rozumné zásahy človeka do prírody. Dôležitým motívom takejto činnosť bolo aj negatívne správanie sa mladých ľudí v prírode, ktoré vyplývalo z ich neznalosti a nesprávneho vzťahu k nej.
          V minulosti mala práca s mládežou v poľovníckom zväze pečať živelnosti, bez systému ako v organizácii, tak aj v obsahu práce. Urobilo sa veľa pokusov, zbierali sa skúsenosti, organizovali sa určité vzorové podujatia, až sa napokon v roku 1967 dospelo k rovnakým náhľadom a k ucelenej sústave, ktorá sa stala organickou súčasťou výchovnej a vzdelávacej práce v poľovníctve.

Read more ...

FeHoVa - 22. ročník medzinárodnej výstavy loveckých zbraní, poľovníctva a rybárstva

Download this file (FeHoVa_plakat_A2_SK_web.pdf)

FeHoVa - 22. ročník medzinárodnej výstavy loveckých zbraní, poľovníctva a rybárstva

Pozývame Vás na 22. ročník medzinárodnej výstavy FEHOVA - 12-15. februára 2015 na výstavisku Hungexpo v Budapešti.
Viac info o podujatí nájdete v prílohe alebo a www.fehova.hu

Attachments:
FeHoVa_plakat_A2_SK_web.pdf[Plagát]544 kB

KHSP: Sekcia - Imitovanie zvukových prejavov ostatnej poľovnej zveri

Predstavujeme Vám !
Klub histórie slovenského poľovníctva pri Slovenskom poľovnom zväze
Sekcia – Imitovanie zvukových prejavov ostatnej poľovnej zveri
Predseda: František Stoličný
 
Slovenské poľovníctvo má bohatú históriu skúmania zvukových prejavov poľovnej zveri. Sme prvou krajinou v Európe, v ktorej sa začali organizovať pravidelné súťaže pod organizačným vedením SPZ, Klubom histórie slovenského poľovníctva pri SPZ a Múzeom vo Sv. Antone. Tieto súťaže ukázali cestu napredovania vo vábení poľovnej zveri a svoju opodstatnenosť. Mimo súťaže vo vábení jeleňov od roka 1999 prebiehajú každoročne, tiež v rámci Dni s. Huberta vo Sv. Antone, Slovenské majstrovstvá vo vábení ostatnej poľovnej zveri.

Read more ...

KHSP: Sekcia - História chovu a lovu zveri a inštitucionalistiky

Predstavujeme Vám !
Klub histórie slovenského poľovníctva pri Slovenskom poľovnom zväze
Sekcia – História chovu a lovu zveri a inštitucionalistiky
Predseda: Ing. Marián Šebo

Slovenské poľovníctvo je súčasť európskeho a svetového poľovníctva. História lovu je história ľudstva. Lov mal veľký význam pri zrode ľudskej kultúry a ľudskej reči. Kolískou výtvarného umenia sa stal rôznymi maľbami a rytinami zveri a lovcov na skalách a stenách jaskýň. Bol aj základom hudby, lebo najstarším známym hudobným nástrojom na svete je píšťalka z kosti, ktorá slúžila na privábenie zveri. Ľudská reč sa vyvíjala aj z toho dôvodu, že pri skupinovom love zveri sa pravekí lovci potrebovali dorozumievať rôznymi pokrikmi.

Read more ...

Memorandum o spolupráci medzi Slovenskou poľovníckou komorou a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky

Download this file (Memorandum.docx)

Dňa 14. októbra 2014 v Bratislave v sídle ústredia Slovenskej poľovníckej komory bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Slovenskou poľovníckou komorou a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky.

Memorandum podpísali prezident SPK, Ing. Tibor Lebocký, PhD. a za ŠVPS SR ústredný riaditeľ Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

Attachments:
Memorandum.docx[Memorandum formát .docx]3393 kB

Read more ...

Nová webová stránka Slovenskej kynologickej jednoty venovaná chovu čistokrvných psov

Webovú stránku Pes pre život, nie pre biznis... venuje Slovenská kynologická jednota svojim členom a všetkým, pre ktorých je poctivosť a humánnosť v chove a držbe psa povýšená na jednu z najvyšších hodnôt.

Chceme podporiť tých, ktorí ku kynologickej činnosti pristupujú zodpovedne a s rešpektom nielen k jej odbornej stránke, ale aj s rešpektom k prírode, citu a láske, ktorú chovatelia svojej záľube venujú. Aj takto chceme hovoriť a poukázať na chov psov s preukazom pôvodu, ktorého hlavným princípom je chov zdravých jedincov s vyrovnanými povahami, v súlade s ich oficiálnymi štandardami.

Spoznajte naše princípy prostredníctvom našich príbehov a názorov na tejto stránke.

Read more ...

Pozvánka na Európsku výstavu psov – 23.-26.10.2014 – Brno, Česká republika

V dňoch 23 – 26. X. 2014 sa uskutoční v Brne Európska výstava psov.  http://www.2014eurodogshow.cz/

Slovenská kynologická jednota  bude mať v priebehu výstavy v areáli výstaviska reprezentačný stánok. Všetkých vystavovateľov a návštevníkov z radov našich členov pozýva  na návštevu reprezentačného stánku SKJ.
„ Prijmite naše pozvanie a navštívte reprezentačný stánok SKJ! Podeľte sa s nami so svojim zážitkami, skúsenosťami, úspechmi a hoci aj sklamaním...Pri dobrej káve s Vami radi budeme zdieľať všetko ľudské, čo kynológia v sebe nesie. Tešíme sa na stretnutie s Vami“

Slovenská kynologická jednota a Team jej Propagačnej komisie...
Všetkým vystavovateľom z našich klubov želáme na výstave veľa úspechov.

Slovenská Kynologická jednota

Read more ...

Medzinárodný pohár SHS Radošina, 04.10.2014

Download this file (Prehľad výsledkov Pohár SHS.pdf)

Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov zorganizoval dňa 4. októbra 2014 Medzinárodnú súťaž typu „pole – voda“ s udeľovaním titulov CACT a CACIT.

Súťaže sa zúčastnilo celkovo 18 stavačov. Vodiči nášho národného plemena si tak mohli porovnať kvality svojich zverencov s ostatnými plemenami stavačov v konkurencii slovenských aj zahraničných vodičov. Súťaž sa konala v revíroch PZ Havran I. Radošina a PZ Dolinka Veľké Dvorany – Hajná Nová Ves. Úroveň predvedených psov bola podľa vyjadrení rozhodcov aj početnej korony vysoká. Na súťaži sa skúšali disciplíny v zmysle skúšobných poriadkov pre jesenné skúšky stavačov a špeciálne skúšky z vodnej práce.

Attachments:
Prehľad výsledkov Pohár SHS.pdf[výsledky]29 kB

Read more ...

II. Medzinárodná konferencia, Ženy a trvaloudržateľné poľovníctvo

Download this file (II_WASH_Bechyne.pdf)

II. Medzinárodná konferencia, Ženy a trvaloudržateľné poľovníctvo, Bechyně, Česká republika, 25-28. september 2014

2. ročník medzinárodnej konferencie máme úspešné za sebou, Klub slovenských poľovníčok nemohol na tejto udalosti chýbať. Tradíciu tejto konferencie založila prezidentka klubu a dnes aj prezidentka Artemis klubu CIC Soňa Supeková. Po slovenskej konferencii v roku 2012 v hoteli Apollo v Bratislave sme prežívali úžasné zážitky a atmosféru. Organizátorky nás privítali tradičnou českou večerou v Hoteli Panska. V pracovný, rokovací deň nás vítali mladí trubači v nezabudnuteľných priestoroch zámku Bechyně.

Attachments:
II_WASH_Bechyne.pdf[formát .pdf]1086 kB

Read more ...

18. ročník Memoriálu Kolomana Slimáka – Kálnica – Trenčín

Download this file (MKS-sumar.pdf) Download this file (MKS-vysledky.pdf)

V dňoch 27.-28.9.2014 v PZ Kálnica, PZ Podolie a PS Nová Ves nad Váhom sa uskutočnil v spolupráci s RgO SPZ Trenčín 18. Ročník Memoriálu Kolomana Slimáka.

V predvečer súťaže sa za prítomnosti rodiny Slimákovej v Novom Meste nad Váhom a za účasti poslankyne NR SR Ing. Magdy Košútovej, primátora mesta Nové Mesto nad Váhom Ing. Jozefa Trstenského a prezidenta SKJ, predsedu KR SPZ a KR SPK Ing. Jozefa Jursu, CSc.  uskutočnilo slávnostné odhalenie  pamätnej tabule na počesť nestora slovenskej kynológie Kolomana Slimáka na dome, v ktorom prežil väčšinu svojho života.

Attachments:
MKS-sumar.pdf[Sumár]34 kB
MKS-vysledky.pdf[Výsledky]32 kB

Read more ...

2. jesenné slávnosti poľovníkov, rybárov a včelárov

Download this file (i_2747950.jpg)

Pozývame Vás do Revúcej dňa 27. septembra 2014 na hlavné námestie pred budovu "Kohút" kde sa uskutoční druhý ročník jesenných slávností poľovníkov, rybárov a včelárov a uskutoční sa tiež 15. ročník jazdy sv. Huberta.

Všetky informácie o programe a podujatí môžete nájsť na priloženom plagáte.

Attachments:
i_2747950.jpg[Plagát - Program]7274 kB

Národný pohár SHS

Download this file (Pohár SHS 2014.pdf)
Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov Vás pozýva na
Medzinárodný pohár Klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov so zadávaním titulu Klubový víťaz 2014, CACIT a CACT,
ktorý sa uskutoční pod záštitou SPZ, SKJ a FCI dňa 04. 10. 2014 v revíroch PZ Havran I. Radošina a PZ Dolinka Veľké Dvorany – Hajná Nová Ves. Skúšať sa bude podľa skúšobných poriadkov pre jesenné skúšky stavačov a špeciálne skúšky z vodnej práce. Skúšky sú otvorené pre všetky plemená stavačov.
Attachments:
Pohár SHS 2014.pdf[Pohár SHS 2014]720 kB

KHSP: Sekcia - Poľovnícka literatúra a publicistika

Predstavujeme Vám !

Klub histórie slovenského poľovníctva pri Slovenskom poľovnom zväze
Sekcia - Poľovnícka literatúra a publicistika
Predseda : Ing. Jozef Herz, PhD.

Lovecký ochranný spolok pre Slovensko, ktorý vznikol 10. decembra 1920 na valnom zhromaždení v roku 1923, rozhodol o vydávaní časopisu, ktorý mal za úlohu informovať všetkých členov o tom, čo sa robí v spolkovej činnosti a tiež o poľovníctve vo všetkých jeho činnostiach. Prvé číslo časopisu NIMRÓD vyšlo 15. júna 1923 na 16 stranách, z ktorých 8 bolo písaných v slovenskom jazyku a ďalších 8 v maďarskom jazyku. Časopis vychádzal dvakrát do mesiaca. V čase vzniku tohto časopisu takmer neexistovala žiadna poľovnícka literatúra napísaná v slovenskom jazyku a tých, ktorí prispievali do časopisu bolo veľmi málo.

Read more ...

Memoriál Jozefa Kadleca 2014

Download this file (MJK-2014.pdf) Download this file (MJK-2014-1.pdf)

V dňoch 6. - 7. septembra 2014 sa v Plaveckom Podhradí uskutočnilo vrcholové kynologické podujatie Slovenského poľovníckeho zväzu -  49. ročník Memoriálu Jozefa Kadleca 2014.

Memoriál slávnostne otvoril Ing. Ladislav Dulanský, riaditeľ organizačného výboru v centre súťaže, v priestoroch firmy Agropartner s.r.o. dňa 6.9.2014. Hlavným rozhodcom bol Jozef Horváth, na súťaži bol po celý čas prítomný aj vnuk Jozefa Kadleca  MUDr. Miroslav Kadlec.

Attachments:
MJK-2014.pdf[PREHĽAD VÝSLEDKOV]29 kB
MJK-2014-1.pdf[bodové hodnotenie]30 kB

Read more ...

Memoriál Jozefa Kadleca 2014

Download this file (memorial_kadlec_brozura.pdf)

Slovenský poľovnícky zväz Bratislava, Poľovnícke združenie Plavecké Podhradie a Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov
Vás srdečne pozývajú na 49. ročník Memoriálu Jozefa Kadleca - Všestranné skúšky stavačov s udeľovaním titulov Všestranný víťaz SR 2014 a CACT
Termín: 6. a 7. septembra 2014
Miesto: Plavecké Podhradie
Centrum MJK: Administratívna budova Agropartner s.r.o, Plavecké Podhradie

Prihlášky prosíme zasielať na adresu
Slovenský poľovnícky zväz
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
memorial_kadlec_brozura.pdf[brožúra]1814 kB

Pohár Zemplína Klaudiusa Lukáča

Download this file (Propozicie Pohar Zemplina.pdf)
Pozívame Vás na všestranné skúšky stavačov a malých plemien o pohár Zemlína – Memoriál Klaudiusa Lukáča, ktoré organizuje Slovenský klub chovateľov českých fúzačov dňa 30. – 31. augusta 2014.
Attachments:
Propozicie Pohar Zemplina.pdf[Propozície]1009 kB

Read more ...

I. výročný snem SPK - informácie

Download this file (zvolanie I snemu SPK final + final.doc) Download this file (dotaznik delegata snem 2014.docx) Download this file (dotaznikkandidatasnem2014.docx)
KEDY: 06.12.2014 od 9:00 hod.
KDE: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č.4, NITRA
 
Prosíme Vás o spätnú väzbu, podľa pokynov, ktoré sú uvedené v prílohe:
 
1. Meno a adresu delegáta aj náhradníka snemu žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
2. Meno a adresu kandidáta na funkciu v SPK žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
3. Zápisnice z výročných konferencií OPK žiadame zaslať kancelárii SPK do 15.11.2014
4. Požiadavku na ubytovanie v Nitre, nocľah z 05.12.2014 na 06.12.2014 nahlásiť do 15.11.2014
   Agroinštitút Nitra, štátny podnik
    Akademická č. 4, 949 01 Nitra
    Telefón: +421 37 7910 111
    Fax: +421 37 7910 132

Všetky uvedené dokumenty a požiadavku na ubytovanie prosíme zaslať e-mailom resp. poštou do 15.11.2014:

 • emailom: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (do predmetu správy uviesť SNEM SPK)
 • poštou: Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava (na obálku dopísať: SNEM SPK)
Attachments:
zvolanie I snemu SPK final + final.doc[zvolanie I snemu SPK]389 kB
dotaznik delegata snem 2014.docx[dotazník delegáta]30 kB
dotaznikkandidatasnem2014.docx[dotazník kandidáta]39 kB

Klub HSP pri SPZ - Sekcia „Poľovnícky šperk“

Download this file (Polovnickysperk.pdf)

Klub histórie slovenského poľovníctva pri SPZ
Z činnosti sekcie,  „ Poľovnícky šperk“
Predseda : Magdaléna Zvaríková

Jednou zo sekcií Klubu histórie SPZ je aj sekcia poľovníckeho šperku. Ako vieme, človek sa oddávna „ prikrášľoval“. Keďže v ranných dobách nepoznal kovy, vyrábal si ozdoby z materiálov, ktoré okolo seba videl: drevo, kameň, alebo získal lovom: koža, kosti, zuby zvierat, rohy, parohy. A tu niekde hľadáme korene poľovníckeho šperku, ktorý vlastne len kopíruje doby dávno minulé.
Dalo by sa povedať, že pokračujeme v tom, čo poznáme už z úsvitu dejín ľudstva. Samozrejme, že sa zdokonalili techniky, vzory i materiály, ale vo svojej podstate je poľovnícky šperk prvým ozdobovacím artefaktom človeka.

Attachments:
Polovnickysperk.pdf[format pdf]45 kB

Read more ...

O nás

Slovenská poľovnícka komora ( „SPK“) je jednotná profesná samosprávna organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
SPK chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.
SPK činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných zložiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov.
a poľovníckeho poriadku
SPK, jej organizačné zložky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky podľa etického kódexu.

Úlohy SPK
Hlavné úlohy SPK

 • organizácia a vykonávanie skúšok uchádzačov o poľovný lístok
 • menovanie prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva
 • organizácia odbornej prípravy na skúšky z poľovníctva
 • vydávanie, predlžovanie platnosti a odnímanie poľovných lístkov
 • organizácia streleckej prípravy uchádzačov o prvý poľovný lístok a praktické skúšky zo strelectva
 • organizácia kontrolných a športových strelieb členov SPK
 • organizácia poľovníckej kynológie a sokoliarstva, kontrola dodržiavania predpisov na tomto úseku
 • organizácia chovateľských prehliadok, odborná príprava členov hodnotiteľských komisií, vymenúvanie a odvolávanie členov hodnotiteľských komisií
 • spolupráca so  štátnymi orgánmi, presadzovanie záujmov poľovníctva pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva
 • spolupráca s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Slovenskej republiky
 • pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri návrhoch koncepcií rozvoja poľovníctva, návrhoch zloženia poradných orgánov ministerstva
 • pomoc  pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva
 • v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom
 • zabezpečenie plnenia ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov
 • riešenie disciplinárnych previnení držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnych orgánov
   

Ďalšie úlohy SPK

 • poskytovanie odborných a právnych rád týkajúcich sa poľovníctva
 • udeľovanie poľovníckych vyznamenaní a ocenení
 • podpora práce s mládežou
 • vydávanie Spravodaja SPK, odbornej publikácie a ďalších pomôcok a propagačných materiálov súvisiacich s poľovníctvom
 • podpora výskumu v poľovníctve a zavádzane výsledkov do poľovníckej praxe
 • spolupráca s orgánmi a organizáciami zameranými na ochranu prírody a krajiny
 • podporuje a metodicky usmerňuje chov zveri
 • v súčinnosti s ministerstvom a štátnou veterinárnou a potravinovou správou pomáha pri zabezpečení zverozdravotných opatrení
 • organizácia poľovníckych a iných kultúrno-spoločenských, osvetových a odborných podujatí a akcií
 • zabezpečenie mediálnej propagácie poľovníctva
 • riešenie porušovania vnútorných predpisov SPK pomocou disciplinárnych orgánov

Hodnotenie poľovníckych trofejí európskych druhov zveri

Ponuka publikácie

Hodnotenie poľovníckych trofejí európskych druhov zveri, autori Ciberej, J., Lebocký, T.

Rok vydania : 3. Vydanie 2014 (limitovaný počet)

Cena: 13,00 Eur/ks

Prosíme objednávky zasielať na email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more ...

Národný seminár o slovenskej poľovníckej literatúre a umení - pozvánka

Pozývame Vás na národný seminár o slovenskej poľovníckej literatúre a umení, ktorý organizuje klub autorov slovenskej poľovníckej literatúry a umenia pri SPK.
Téma: Poľovnícka literatúra- dôležitý nástroj pri rozvoji organizovaného poľovníctva

Miesto konania: Múzeum vo Sv. Antone- historická sýpka kaštieľa
Dátum: 9.8. 2014 (sobota)
Čas: od 10.00 hod

Odborní garanti semináru:
Ing. Tibor Lebocký - prezident SPK
Ing. Marián Číž- riaditeľ Múzea vo Sv. Antone

Read more ...

Medzinárodné výstavy psov DUODANUBE 2014

Download this file (duodanube-ba_august.pdf)
Pozývame Vás na tradičné medzinárodné výstavy psov DUODANUBE 2014 organizované pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu na Závodisku v Bratislave - Petržalke v dňoch 16. a 17. augusta 2014 s udeľovaním 2x CACIB.
Podrobné informácie sú zverejnené na stránke http://www.duodanube.sk/.

V rámci sprievodných akcií sa dňa 15. augusta 2014 budú konať Klubová výstava Klubu chovateľov dalmatínskych psov, Klubová výstava plemena americký kokeršpaniel, Klubová výstava plemena landseer a Špeciálna výstava bíglov.

Uzávierky prihlasovania sú nasledovné :
1. uzávierka 16. 6. 2014
2. uzávierka 15. 7. 2014

Prihlásiť sa môžete z pohodlia domova on-line spôsobom prostredníctvom http://www.onlinedogshows.sk/
Attachments:
duodanube-ba_august.pdf[Plagát]381 kB

Majstrovstvá SPK v disciplínach B, OS a M800

Download this file (Propozicie_OS,B_2014.doc) Download this file (Propozicie_M_800_2014.doc) Download this file (vysledky_OS_B_2014_M_SPK.xls) Download this file (M_800_vysledky_2014.jpg) Download this file (M_800_druzstva_2014.jpg)

M a j s t r o v s t v á  S P K

v disciplíne M800  - 28. júna 2014 ( Sobota ) na Streleckom štadióne SNP v Sielnici

v disciplíne OS, B - 20.-22. júna 2014 v NSC Trnava - Štrky

Attachments:
Propozicie_OS,B_2014.doc[Propozície]666 kB
Propozicie_M_800_2014.doc[Propozície, M800]470 kB
vysledky_OS_B_2014_M_SPK.xls[výskedková listina OS, B]89 kB
M_800_vysledky_2014.jpg[výskedková listina M800]991 kB
M_800_druzstva_2014.jpg[výskedková listina M800 družstvá]813 kB

Celoslovenská súťaž KMPP o pohár prezidenta SPZ

P6212920.jpg Download this file (KMPP Bel_Slatiny 2014 A.pdf) Download this file (KMPP Bel_Slatiny 2014 B.pdf) Download this file (KMPP Bel_Slatiny 2014 Družstvá.pdf) Download this file (KMPP bel_Slatiny 2014.xls)
V Belušských Slatinách 20-22.6.2014 zorganizovalo Ústredie SPZ Bratislava v spolupráci s RgO SPZ a OPK v Považskej Bystrici jubilejný 40. ročník celoslovenskej súťaže KMPP o pohár prezidenta SPZ.
V tomto ročníku medzi sebou súťažilo 17 družstiev. Celkovým víťazom súťaže sa stal tím z RgO Novohradu Lučenec.

Výsledky všetkých kategórií nájdete v priložených súboroch.
 
Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

Attachments:
KMPP Bel_Slatiny 2014 A.pdf[Kategória: A žiaci do 6. ročníka ZŠ resp. 2. ročníka 8-ročných gymnázií]41 kB
KMPP Bel_Slatiny 2014 B.pdf[Kategória: B žiaci do 9. ročníka ZŠ resp. 5. ročníka 8-ročných gymnázií]51 kB
KMPP Bel_Slatiny 2014 Družstvá.pdf[Kategória: družstvá]47 kB
KMPP bel_Slatiny 2014.xls[výskedková listina XLS]85 kB

Read more ...

40. ročník celoslovenskej súťaže krúžkov mladých priateľov poľovníctva - pozvánka

KMPP_fotka-s.JPG Download this file (Propozicie-kmpp2014.pdf) Download this file (prihláška_KMPP_2014.pdf)
Slovenský poľovnícky zväz - ústredie Bratislava v spolupráci s RgO SPZ v Považskej Bystrici a OPK v Považskej Bystrici Vás pozývajú na Celoslovenskú súťaž Krúžkov mladých priateľov poľovníctva o Putovný pohár prezidenta SPZ, ktorá sa uskutoční v dňoch 20-22.6.2014 v Belušských Slatinách.  

Program, propozície a prihláška na súťaž sú k dispozícii v prílohe.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Attachments:
Propozicie-kmpp2014.pdf[Propozície]553 kB
prihláška_KMPP_2014.pdf[Prihláška]112 kB

ODBORNÝ SEMINÁR ZACHOVANIE JARABICE NA SLOVENSKU

Download this file (PozvankaMojm2014.pdf)

Pozývame Vás na odborný seminár s medzinárodnou účasťou na tému ZACHOVANIE JARABICE NA SLOVENSKU, ktorý sa uskutoční dňa 30. mája 2014 o 9:00 v priestoroch Kaštieľa Mojmírovce.

Čestné predsedníctvo na odbornom seminári zaujmú:
prof. Ing. Ľubomír JAHNÁTEK, CSc. - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ing. Tibor LEBOCKÝ– prezident SPK
prof. Ing. Štefan MIHINA, PhD.– gen. riaditeľ NPPC
Ing. Peter SCHULTZ– predseda PD Mojmírovce
prof.Ing. Imrich TOČKA, CSc.- predseda OPK Nitra
doc.Ing. Jozef GAŠPARÍK, CSc.- SPU Nitra

Viac podrobných informácií o programe a prihlasovaní sa na seminár nájdete v priloženej pozvánke.

Attachments:
PozvankaMojm2014.pdf[pozvánka, program]289 kB

Pozvánka na celoslovenskú súťaž v hre na lesnicu a poľovnícky roh, Lutila 2014

Download this file (Propozicie_Lutila_2014.pdf) Download this file (Prihláška_Lutila_2014.xls)

Pozvývame Vás na celoslovenskú súťaž v hre na lesnicu a poľovnícky roh, ktorá sa uskutoční 7.6.2014 v Lutile (okres Žiar nad Hronom).
Všetky potrebné informácie nájdete v propozíciách priložených pod textom tejto správy. V prípade záujmu o súťaženie vyplňte a zašlite prihlášku aj s potrebnými náležitosťami do termínu 7.5.2014 na adresu Klubu trubačov SR.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Attachments:
Propozicie_Lutila_2014.pdf[Propozície]541 kB
Prihláška_Lutila_2014.xls[Prihláška]45 kB

Medzinárodný festival filmov s tematikou poľovníctva a prírody "Hubertlov - Levice 2014" o Putovný pohár Hubertlovu

Zoznam prihlásených filmov - 2014

Kategórie:

1 Poľovnícky dokument a náučno-metodický film

2 PRÍRODA A ZVER

3 DOMÁCE VIDEO - FILMOVÉ ZAČIATKY

Read more ...

Vyhodnotenie fotosúťaže Zlatý jeleň Slávy Štochla 2014

1084.jpg Download this file (Výsledková_listina_2014.pdf)
Absolútny víťaz fotosúťaže Zlatý jeleň Slávy Štochla 2014:

Schladenie – Michal Lučanský  (SR)
  Víťazom gratulujeme!
   
Attachments:
Výsledková_listina_2014.pdf[Výsledková listina]28 kB

Read more ...

Fotosúťaž Zlatý jeleň Slávy Štochla 2014


Aj v tomto roku bola vyhlásená česko-slovenská fotografická súťaž s tématikou prírody Zlatý jeleň 2014. Autori, ktorí mali záujem sa súťaže zúčastniť, posielali svoje fotografie v 4 súťažných kategóriách: 1. Cicavce, 2. Vtáky, 3. Ostatné živočích a 4. Zo života poľovníkov. Porota zo všetkých fotografií vyberie víťazné a tie budú ocenené a vystavené na LPD 2014 v Leviciach v dňoch 1.–5.4.2014, na ktoré Vás zároveň srdečne pozývame.
 

Read more ...

Majstrovstvá Európy v poľovníckej kombinovanej streľbe, Fínsko 2014- nominácia

SK sa zoberala prípravou reprezentačného družstva na ME a prípravou nominačných pretekov pre rok 2014.

Na základe kritérií zadaných na jar 2013, prví traja z umiestnených jednotlivcov v kategórii open z ME 2013 v Maďarsku, sú nominovaní do reprezentačného družstva automaticky.

Pre rok 2014 sa uskutočnia 3 nominačné preteky za účelom doplnenia troch členov družstva na strelniciach Hubert v Trnovci nad Váhom 2x a Čadca- Raková 1x s tým, že súčet dvoch najlepších výsledkov z troch súťaží určí zvyšných troch strelcov do reprezentačného družstva na ME v poľovníckej kombinovanej streľbe pre rok 2014 vo Fínsku.

Read more ...

Pozvánka na výstavy

Národná výstava psov, Senec - 30.5.2014

2 Medzinárodné výstavy psov NitraCacib, 31.5.-1.6.2014 v Nitre

Klubové a špeclálne výstavy stavačov, 11.5.2014 v Radošovciach

Read more ...

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2014

Download this file (term.kal.strel.2014.pdf)

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2014

 

Zmena termínu konania XV. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických zbraní.

súťaž  sa uskutoční 07.06.2014 (sobotu)

Attachments:
term.kal.strel.2014.pdf[strelecký kalendár 2014 akt. 13.3.]36 kB

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Download this file (SPK_kalendar_strel.podujatiaug2018.pdf)

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Attachments:
SPK_kalendar_strel.podujatiaug2018.pdf[Termínový kalendár streleckých podujatí 2018 akt. 1.7.]112 kB

Levické poľovnícke dni 2014

Download this file (LPD_full.jpg) Download this file (info 2014.pdf)

Od 1. do 5. apríla sa v Centre kultúry Junior Levice už po 19. krát budú konať Levické poľovnícke dni.

Ich súčasťou bude :

Attachments:
LPD_full.jpg[Plagát - Program]154 kB
info 2014.pdf[pozvánka]78 kB

Read more ...

Poľovníctvo a ochrana prírody pod názvom „Levice- Hubertlov 2014“

Download this file (propozicie_LPD_festival_2014 konečná verzuia.doc)

PROPOZÍCIE

Medzinárodný festival filmov s tematikou Poľovníctvo a ochrana prírody pod názvom „Levice - Hubertlov 2014“


Pri príležitosti konania Levických poľovníckych dní, ktoré sa uskutočnia v Leviciach v dňoch 1. 4. – 5.4. 2014 v CK Junior v Leviciach je vyhlásený Medzinárodný festival filmov „Levice- Hubertlov 2014“ ako súťažná prehliadka filmov s tematikou poľovníctvo a ochrana prírody

Attachments:
propozicie_LPD_festival_2014 konečná verzuia.doc[propozície, prihláška]47 kB

Read more ...

Informácie pre chovateľov ošípaných, regionálne komory veterinárnych lekárov, poľovnícke organizácie, výrobcov a spracovateľov bravčového mäsa

V súvislosti s výskytom Afrického moru ošípaných u uhynutých diviakov v Poľsku v blízkosti hraníc s Bieloruskom Európska komisia vydala opatrenie, v ktorom ukladá zákaz vývozu živých ošípaných, mäsa a mäsových výrobkov z okresov v okolí ohniska nákazy v rámci Poľska a do krajín EÚ. Tým sú štandardným spôsobom zabezpečené garancie ďalšieho šírenia nákazy na území Poľska resp. ostatných krajín EÚ. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné robiť ďalšie opatrenia zo strany SR k dovozu mäsa z Poľska.

Read more ...

Majstrovstvá vo vábení jeleňov – FEHOVA 2014

Download this file (Fehova_2014_text_foto.pdf) Download this file (FEHOVA_vysledky_2014.pdf)

Pri príležitosti konania medzinárodnej výstavy zbraní, rybolovu a poľovníctva - FEHOVA 2014, ktorá sa uskutočnila v dňoch 13.-16.02.2014 v Budapeštianskom výstavnom a kongresovom centre HUNGEXPO sa konali aj Majstrovstvá vo vábení jeleňov. Organizátori, už tradične na túto súťaž v rámci dobrých priateľských vzťahov pozývajú aj družstvo zo Slovenska. Slovenskú poľovnícku komoru reprezentovali skúsení vábičiari pp. Miroslav Políček, Jozef Galbavý a Ladislav Kuruc. Náročnú úlohu medzinárodného rozhodcu sa zo svojimi profesionálnymi skúsenosťami vykonával p. Peter Plánovský st.

Attachments:
Fehova_2014_text_foto.pdf[format pdf]692 kB
FEHOVA_vysledky_2014.pdf[Výsledky]1224 kB

Read more ...

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2014

Download this file (KalendárKP2014.doc)

Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov organizované okresnými poľovníckymi komorami a ostatné kynologické podujatia v roku 2014 :

 

·         jesenné skúšky stavačov, malých plemien a retrieverov

·         lesné skúšky stavačov, malých plemien a retrieverov

·         farbiarske skúšky stavačov, malých plemien a retrieverov

·         všestranné skúšky stavačov, malých plemien a retrieverov

·         špeciálne skúšky z vodnej práce

·         farbiarske skúšky duričov

·         skúšky duričov

·         predbežné skúšky farbiarov

Attachments:
KalendárKP2014.doc[kalendár 2014 - akt 25.3.]375 kB

VYHLÁŠKA zo 16. decembra 2013

Vyhlášku v plnom znení nájdete medzi predpismi:

http://www.polovnickakomora.sk/spk/predpisy/zakon-vyhlasky.html

IX. ročník medzinárodnej súťaže alpských jazvečíkovitých duričov o pohár Gustava Kořínka

V dňoch 6. až 8. 12. 2013 sa v Stebníckej Hute v prekrásnom prostredí Slnečného Majera  uskutočnilo vrcholné podujatie Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča IX. ročník Pohára Ing. Gustáva Kořínka.

Účastníkov podujatia v piatok na radnici privítal primátor mesta Bardejova MUDr. Boris Hanuščák. Po príjemnom stretnutí, kde sa účastníci dozvedeli veľa zaujímavého z histórie i súčasnosti mesta, sa všetci účastníci presunuli na Slnečný Majer v Stebníckej Hute.

Read more ...

Slovenská kynológia, história a súčasnosť

reklama knihas.jpg
DOPORUČUJEME

Nová kniha, ktorá sumarizuje históriu našej kynológie od jej prvej zmienky...Unikátne fotografie a údaje ku ktorým ste sa v minulosti mohli ťažko dostať...Podrobný “ príbeh” našej kynológia….Úspechy, osobnosti, activity…

Autori: Ing.Jozef Jursa CSC, Mgr.Juraj Štaudinger a kol.

Read more ...