Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako orgán štátnej správy poľovníctva podľa §71 ods. 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“), podľa § 72 písm. m) zákona o poľovníctve

určuje

ročnú kvótu lovu vlka dravého (Canis lupus) v poľovníckej sezóne 2014/2015 v celkovom množstve pre uznané poľovné revíri v Slovenskej republike v počte 80 jedincov, za týchto podmienok:

  1. Vlka dravého možno loviť v čase od 1. novembra 2014 do 15. januára 2015, resp. do doby, pokiaľ nedôjde k naplneniu určenej kvóty lovu vlka dravého v uznaných poľovných revíroch, okrem uznaných poľovných revírov ležiacich v územiach vymedzených v § 71 ods. 1 písm. a), bod 6, písm. a), b), c) ad) vyhlášky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

  2. Lov môžu vykonať držitelia platných poľovných lístkov, na základe platných povolení na lov zveri, a to výlučne individuálnym spôsobom.

  3. Po ulovení vlka dravého poľovník musí bezodkladne pred manipuláciou založiť značku na označenie raticovej zveri a veľkej šelmy a do povolenia na lov zveri zaznamená dátum a čas ulovenia zveri, číslo založenej značky. Informáciu o ulovení bezodkladne ohlási poľovníckemu hospodárovi, alebo ním poverenej osobe. Užívateľ poľovného revíru bezodkladne ohlási ulovenie vlka dravého osobe určenej príslušným okresným úradom a príslušnej Štátnej ochrane prírody SR za účelom vykonania prehliadky a za účelom odobratia vzoriek a spoločne vyplnia záznam o ulovení (úhyne) vlka dravého (príloha č. 1). V prípade nájdenia úhynu vlka dravého, záznam o love (úhyne) vlka dravého vyplní poľovnícky hospodár spolu s poverenou osobou z príslušného okresného úradu a zamestnancom Štátnej ochrany prírody SR. Vizuálna prehliadka sa vykoná na mieste ulovenia alebo nájdenia úhynu alebo na mieste určenom po dohode užívateľa poľovného revíru s orgánmi vykonávajúcimi vizuálnu prehliadku. Zoznam zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR, ktorí vykonajú vizuálnu prehliadku, tvorí prílohu č. 2. Neoddeliteľnou súčasťou záznamu o love (úhyne) vlka dravého je mapa poľovného revíru so zakreslením miesta ulovenia. Záznam o love (úhyne) vlka dravého následne okresný úrad zašle v elektronickej forme na príslušný odbor opravných prostriedkov priebežne, najneskôr však do termínov uvedených v bode 4.
  4. Okresné úrady oznámia počty ulovených a nájdených uhynutých jedincov vlka dravého za všetky poľovné revíry spolu v obvode ich pôsobnosti na okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, narastajúcim spôsobom, v termínoch 15. novembra 2014, 2. decembra 2014, 16. decembra 2014, 30. decembra 2014, 6. januára 2015, 11. januára 2015 a 16. januára 2015 do 13.00 hod.

  5. Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov následné súhrnnú informáciu o love a úhvne vlka vo svojej pôsobnosti spolu so záznamom o ulovení (úhyne) vlka dravého zašle Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na email: martin.cikovsky@land.gov.sk, vždy nasledujúci pracovný deň po dni určenom pre hlásenia okresných úradov v bode 4.

  6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastaví lov vlka dravého v poľovných revíroch pri naplnení kvóty lovu. O zastavení lovu bezodkladne informuje okresné úrady. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o zastavení lovu vlka bezodkladne upovedomí všetkých užívateľov poľovných revírov vo svojej pôsobnosti.

  7. Súhrnnú informáciu o počte ulovených vlkov spolu za všetky poľovné revíry vo svojej pôsobnosti a kópie záznamov o ulovení (úhyne) vlka dravého zašlú okresne úrady, emailom ministerstvu najneskôr do 31. januára 2015.

  8. O tejto úprave spôsobu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2014/2015 budú okresné úrady, pozemkové a lesné odbory bezodkladne informovať vhodným spôsobom všetkých užívateľov poľovných revírov vo svojej pôsobnosti a zároveň im oznámia meno a kontakt osoby, ktorá vykoná vizuálnu prehliadku.

  9. Obvodné poľovnícke komory, v ktorých pôsobnosti bol ulovený vlk dravý, zašlú do 14 dní odo dňa ukončenia chovateľskej prehliadky na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na email uvedený v bode č. 5 tabuľku obsahujúcu údaje o predloženej trofeji vlka dravého na chovateľskej prehliadke. Predkladaná tabuľka bude obsahovať najmä: názov príslušnej OPK, chovateľský celok, meno strelca, názov poľovného revíru, dátum lovu, odhadovaný vek jedinca, dĺžku a šírku lebky vlka dravého, merané hodnotiteľskou komisiou podľa postupov CIC.

Bratislava, 23.10.2014

Ing. Ján Mizerák
generálny riaditeľ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Číslo: 4475/2014-720

Telefón: 02/59 26 65 24
Fax: 02/59 26 67 52
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webové sídlo: www.land.nov.sk

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (príloha-č2.pdf)príloha-č2.pdf[Príloha č. 2 - Zoznam kontaktných osôb za ŠOP SR]279 kB
Stiahnúť tento súbor (príloha-č1.pdf)príloha-č1.pdf[Príloha č. 1 - Zázanam o ulovení (úhyne) vlka dravého]218 kB
Stiahnúť tento súbor (Kvóta lovu vlka 2014_2015.pdf)Kvóta lovu vlka 2014_2015.pdf[Kvota lovu vlka 2014-15 HQ]578 kB

Hľadať

Kalendár


Doba lovu zveri  
 icon1 Osvetové podujatia 2021
icon2 Kynologické podujatia 2021
icon3 Strelecké podujatia na rok 2021
icon5 Chovateľské prehliadky 2021

ZASTAVME AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

40t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

R RENAULT LOGO vertical positive CMYK

Zmluvní Partneri:

 

m hunt


ibo jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

oz zelen

 

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.