Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako orgán štátnej správy poľovníctva podľa §71 ods. 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“), podľa § 72 písm. m) zákona o poľovníctve

určuje

ročnú kvótu lovu vlka dravého (Canis lupus) v poľovníckej sezóne 2014/2015 v celkovom množstve pre uznané poľovné revíri v Slovenskej republike v počte 80 jedincov, za týchto podmienok:

  1. Vlka dravého možno loviť v čase od 1. novembra 2014 do 15. januára 2015, resp. do doby, pokiaľ nedôjde k naplneniu určenej kvóty lovu vlka dravého v uznaných poľovných revíroch, okrem uznaných poľovných revírov ležiacich v územiach vymedzených v § 71 ods. 1 písm. a), bod 6, písm. a), b), c) ad) vyhlášky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

  2. Lov môžu vykonať držitelia platných poľovných lístkov, na základe platných povolení na lov zveri, a to výlučne individuálnym spôsobom.

  3. Po ulovení vlka dravého poľovník musí bezodkladne pred manipuláciou založiť značku na označenie raticovej zveri a veľkej šelmy a do povolenia na lov zveri zaznamená dátum a čas ulovenia zveri, číslo založenej značky. Informáciu o ulovení bezodkladne ohlási poľovníckemu hospodárovi, alebo ním poverenej osobe. Užívateľ poľovného revíru bezodkladne ohlási ulovenie vlka dravého osobe určenej príslušným okresným úradom a príslušnej Štátnej ochrane prírody SR za účelom vykonania prehliadky a za účelom odobratia vzoriek a spoločne vyplnia záznam o ulovení (úhyne) vlka dravého (príloha č. 1). V prípade nájdenia úhynu vlka dravého, záznam o love (úhyne) vlka dravého vyplní poľovnícky hospodár spolu s poverenou osobou z príslušného okresného úradu a zamestnancom Štátnej ochrany prírody SR. Vizuálna prehliadka sa vykoná na mieste ulovenia alebo nájdenia úhynu alebo na mieste určenom po dohode užívateľa poľovného revíru s orgánmi vykonávajúcimi vizuálnu prehliadku. Zoznam zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR, ktorí vykonajú vizuálnu prehliadku, tvorí prílohu č. 2. Neoddeliteľnou súčasťou záznamu o love (úhyne) vlka dravého je mapa poľovného revíru so zakreslením miesta ulovenia. Záznam o love (úhyne) vlka dravého následne okresný úrad zašle v elektronickej forme na príslušný odbor opravných prostriedkov priebežne, najneskôr však do termínov uvedených v bode 4.
  4. Okresné úrady oznámia počty ulovených a nájdených uhynutých jedincov vlka dravého za všetky poľovné revíry spolu v obvode ich pôsobnosti na okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, narastajúcim spôsobom, v termínoch 15. novembra 2014, 2. decembra 2014, 16. decembra 2014, 30. decembra 2014, 6. januára 2015, 11. januára 2015 a 16. januára 2015 do 13.00 hod.

  5. Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov následné súhrnnú informáciu o love a úhvne vlka vo svojej pôsobnosti spolu so záznamom o ulovení (úhyne) vlka dravého zašle Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na email: martin.cikovsky@land.gov.sk, vždy nasledujúci pracovný deň po dni určenom pre hlásenia okresných úradov v bode 4.

  6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastaví lov vlka dravého v poľovných revíroch pri naplnení kvóty lovu. O zastavení lovu bezodkladne informuje okresné úrady. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o zastavení lovu vlka bezodkladne upovedomí všetkých užívateľov poľovných revírov vo svojej pôsobnosti.

  7. Súhrnnú informáciu o počte ulovených vlkov spolu za všetky poľovné revíry vo svojej pôsobnosti a kópie záznamov o ulovení (úhyne) vlka dravého zašlú okresne úrady, emailom ministerstvu najneskôr do 31. januára 2015.

  8. O tejto úprave spôsobu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2014/2015 budú okresné úrady, pozemkové a lesné odbory bezodkladne informovať vhodným spôsobom všetkých užívateľov poľovných revírov vo svojej pôsobnosti a zároveň im oznámia meno a kontakt osoby, ktorá vykoná vizuálnu prehliadku.

  9. Obvodné poľovnícke komory, v ktorých pôsobnosti bol ulovený vlk dravý, zašlú do 14 dní odo dňa ukončenia chovateľskej prehliadky na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na email uvedený v bode č. 5 tabuľku obsahujúcu údaje o predloženej trofeji vlka dravého na chovateľskej prehliadke. Predkladaná tabuľka bude obsahovať najmä: názov príslušnej OPK, chovateľský celok, meno strelca, názov poľovného revíru, dátum lovu, odhadovaný vek jedinca, dĺžku a šírku lebky vlka dravého, merané hodnotiteľskou komisiou podľa postupov CIC.

Bratislava, 23.10.2014

Ing. Ján Mizerák
generálny riaditeľ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Číslo: 4475/2014-720

Telefón: 02/59 26 65 24
Fax: 02/59 26 67 52
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webové sídlo: www.land.nov.sk

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (príloha-č2.pdf)príloha-č2.pdf[Príloha č. 2 - Zoznam kontaktných osôb za ŠOP SR]279 kB
Stiahnúť tento súbor (príloha-č1.pdf)príloha-č1.pdf[Príloha č. 1 - Zázanam o ulovení (úhyne) vlka dravého]218 kB
Stiahnúť tento súbor (Kvóta lovu vlka 2014_2015.pdf)Kvóta lovu vlka 2014_2015.pdf[Kvota lovu vlka 2014-15 HQ]578 kB

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.