Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Právny základ vzdelávania a odbornej kvalifikácie členov Slovenskej poľovníckej komory pri vykonávaní preneseného výkonu štátnej správy

Úlohy komory a jej financovanie podľa zákona 274/2009 o poľovníctve § 42

(1) Komora plní úlohy na úseku poľovníctva, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zo stanov komory; dbá pritom na to, aby boli zachované historické hodnoty a tradície poľovníctva, najmä

a) vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok [§ 50 ods. 1 písm. a)],
b) menuje prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva (§ 50 ods. 1),
c) organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky (§ 50 ods. 1),
d) vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,
e) organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje kontrolné streľby členov komory,
f) organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,
g) organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky, organizuje odbornú prípravu členov hodnotiteľských komisií,
h) spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva,
i) spolupracuje s ministerstvom pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri návrhoch koncepcií rozvoja poľovníctva, návrhoch zloženia poradných orgánov ministerstva,
j) napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,
k) v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom,
l) zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,
m) rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnej komisie.

Vyhláška 344/2009

Chovateľská prehliadka
§ 13

(3) Kvalifikačným predpokladom člena obvodnej hodnotiteľskej komisie (ďalej len „obvodná komisia“) je certifikát Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „komora“).

§ 43
Strelecká príprava

(7) Vyhodnotenie streleckej prípravy vykoná strelecký inštruktor delegovaný kanceláriou komory v zázname.

Ďalej upravuje interná smernica: Strelecký poriadok SPK.

Skúšobná komisia
§ 46

(3) Členom komisie môže byť len ten, kto je zapísaný v zozname skúšobných komisárov, ktorý vedie kancelária komory.

(4) Kancelária komory na základe odporúčania regionálnej komory zapíše do zoznamov skúšobných komisárov osobu, ktorá písomne požiada o taký zápis a preukáže kvalifikačné predpoklady uvedené v § 47.

§ 47
Kvalifikačné predpoklady skúšobného komisára, prednášateľa a streleckého inštruktora

(1) Skúšobným komisárom pre všetky skúšobné predmety alebo prednášateľom v príprave pre všetky skúšobné predmety môže byť len ten, kto je držiteľom poľovného lístku a absolvoval
a) vysokú školu, na ktorej je poľovníctvo povinným vyučovacím predmetom alebo povinne voliteľným vyučovacím predmetom,
b) strednú lesnícku školu,
c) vyššiu skúšku.

(2) Skúšobným komisárom a prednášateľom pre skúšobný predmet uvedený v prílohe č. 19 bode 1 písm. e) môže byť aj kynologický rozhodca pre pracovný výkon a posudzovanie exteriéru psov poľovných plemien.

(3) Skúšobným komisárom alebo prednášateľom pre skúšobný predmet uvedený v prílohe č. 19 bode 1 písm. g) môže byť inštruktor, strelecký rozhodca a súdny znalec z odboru strelectva.

(4) Skúšobným komisárom alebo prednášateľom pre skúšobné predmety uvedené v prílohe č. 19 bode 1 písm. b), c) a f) môžu byť aj absolventi vysokej školy príslušného zamerania.

Podkategórie

HĽADAŤ

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Agrotrade 01

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD