Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Slovenská poľovnícka komora (SPK) má podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) § 42 písm. e)  povinnosť organizovať kontrolné streľby pre členov SPK.

Attachments:
Download this file (Smernica_kontrolne_strelby_novela2022.pdf)Smernica_kontrolne_strelby_novela2022.pdf[PLATNÁ Smernica o org. a vykonávaní KS členmi SPK, 9.11.2022]137 kB
Download this file (KS_smernica_SPK_snem (1).pdf)KS_smernica_SPK_snem (1).pdf[NEPLATNÁ_smernica_o_KS_od 9.11.2022]122 kB

Rozhodcovský súd Slovenskej poľovníckej komory
sídlo: Štefánikova č. 867/10, Bratislava, PSČ:811 05, Slovenská republika

Attachments:
Download this file (ZOZNAM ROZHODCOV-SPRAVODAJ.pdf)ZOZNAM ROZHODCOV-SPRAVODAJ.pdf[Zoznam rozhodcov]151 kB
Download this file (SADZOBNÍK RS.pdf)SADZOBNÍK RS.pdf[Sadzobník RS]161 kB
Download this file (Štatút Rozhodcovského súdu SPK.pdf)Štatút Rozhodcovského súdu SPK.pdf[Štatút Rozhodcovského súdu SPK]2412 kB
Download this file (Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu SPK.pdf)Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu SPK.pdf[Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu SPK]9476 kB
Download this file (VZOR ROZH.ZMLUVY-SPRAVODAJ.docx)VZOR ROZH.ZMLUVY-SPRAVODAJ.docx[VZOR rozhodcovskej zmluvy]15 kB

  1. V § 12 ods. 4 sa vkladá písmeno j) ktoré znie : „schvaľuje zmeny a doplnky Štatútu a Rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu SPK, pravidlá a zmeny trov rozhodcovského konania a sadzobník poplatkov na návrh Predsedníctva Rozhodcovského súdu SPK,“
  2. V § 12 ods. 4 sa vkladá písmeno k) ktoré znie: „menuje a odvoláva členov Predsedníctva rozhodcovského súdu SPK.“

Článok 1
 
Vznik, tvorba a účel fondu
 
1. Fond pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva (ďalej len FRZP) zriaďuje Slovenská poľovnícka komora (ďalej len SPK) v súlade s § 42, ods. 2) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), zo zdrojov podľa § 4, bod.2, písm. e) Stanov SPK ako účelový fond na centrálnej a regionálnych úrovniach. Prostriedky z tohto fondu sa môžu použiť len na účely stanovené v tejto smernici.
Attachments:
Download this file (FRZP_23_5_2014_usmernenie.pdf)FRZP_23_5_2014_usmernenie.pdf[Usmernenie k pravidlám čerpania finančných prostriedkov z FRZP]88 kB
Download this file (Smernica o FRaZP_SPK.pdf)Smernica o FRaZ~.pdf[smernica, formát .pdf]65 kB

Na zasadnutí snemu SPK 10.11.2012 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 3/2012 v záujme zabezpečenia vykonateľnosti disciplinárnych orgánov SPK zmenené a doplnené Stanovy SPK.

Attachments:
Download this file (Stanovy SPK_snem_10112012_upr12112012_uplne_znenie.pdf)Stanovy SPK_snem_10112012_upr12112012_uplne_znenie.pdf[Zmena Stanov SPK schválená snemom SPK dňa 10.11.2012]320 kB
Download this file (Stanovy SPK_snem_10112012_zmeny_a_doplnenia.pdf)Stanovy SPK_snem_10112012_zmeny_a_doplnenia.pdf[Zmena Stanov SPK schválená snemom SPK dňa 10.11.2012]97 kB

uzatvorená v zmysle § 13 a nasl. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve

Attachments:
Download this file (Zmluva - minim  škôd na lesn poz .doc)Zmluva - minim škôd na lesn poz .doc[Návrh zmluvy pre lesné pozemky]57 kB
Download this file (Zmluva - min  škôd na poľ poz .doc)Zmluva - min škôd na poľ poz .doc[Návrh zmluvy pre poľnohospodárske pozemky ]59 kB
Download this file (skody_www.doc)skody_www.doc[Oznámenie a poskytnutie návrhu zmluvy.]245 kB
Download this file (dodatok_k_zmluve_o_uzivani_PR_1001_2012.doc)dodatok_k_zmluv~.doc[dodatok k zmluve o užívaní poľovného revíru]40 kB
Download this file (zmluva_o_uzivani_PR_0604_2010.doc)zmluva_o_uzivan~.doc[zmluva o užívaní poľovného revíru]50 kB

Stanovy SPK schválené na ustanovujúcom sneme 23.1.2010 v znení zmien a doplnkov schválených snemom SPK 11.6.2011 nadobudli účinnosť 11.6.2011.

Attachments:
Download this file (Stanovy SPK_po_sneme11062011_1609_2011_uplne_znenie.pdf)Stanovy SPK_po_sneme11062011_1609_2011_uplne_znenie.pdf[Stanovy SPK schválené snemom SPK 11.6.2011]320 kB
Download this file (Príloha č. 1 etický kódex_konečné znenie.pdf)Príloha č. 1 etický kódex_konečné znenie.pdf[Príloha č. 1]84 kB
Download this file (Príloha č. 2 poľovnícky poriadok_konečné znenie.pdf)Príloha č. 2 poľovnícky poriadok_konečné znenie.pdf[Príloha č. 2]116 kB

scvhálený snemom SPK 11.6.2011 a MPaRV SR 29.9.2011 pod č. 3876/2011-720 účinný od 1.10.2011

+ Zmena disciplinárneho poriadku SPK. z 16.12.2013 platné od 01.01.2014

+ Novela zo dna 1.5.2017

Attachments:
Download this file (DP_SPK_uplne_znenie 1.5.2017.pdf)DP_SPK_uplne_znenie 1.5.2017.pdf[DP SPK -úplné aktuálne znenie]269 kB
Download this file (9 Kratka novelaDP SPK.pdf)9 Kratka novelaDP SPK.pdf[9 kratka novela DP SPK ]128 kB
Download this file (DP_SPK_1_1_2014_rev.pdf)DP_SPK_1_1_2014_rev.pdf[DP SPK 1_1_2014 rev]186 kB
Download this file (DP_SPK_1_1_2014.pdf)DP_SPK_1_1_2014.pdf[DP SPK 1_1_2014 ]182 kB
Download this file (DP_SPK_po_sneme_11062011_schvaleny_MPSR_29092011.pdf)DP_SPK_po_sneme_11062011_schvaleny_MPSR_29092011.pdf[DP SPK po sneme]179 kB

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Prihlásenie

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD