Vvolbyoľby do Európskeho parlamentu majú veľký význam pre slovenských poľovníkov, prirodzene aj pre našu organizáciu Slovenskú poľovnícku komoru a našich členov.

Z tohoto dôvodu sme oslovili všetky politické strany, aby sme Vám vedeli poskytnúť prehľad názorov tých strán alebo kandidátov s pozitívnym názorom na udržateľné používanie životného prostredia a poľovníctva. Z množstva oslovených politických strán sme dostali odpovede, ktoré Vám prinášame v uvedenom prehľade. 

Nebolo a nie je našim zámerom politicky ovplyvňovať názory našich členov, ale získať pre nich prehľad kto bude ochotný podporovať naše odborné záujmy.

Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí na našu výzvu odpovedali.
Prajeme Vám šťastný výber pri voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia už 25.5.2019.

Miroslav Pomajdík – č. 3

Koalícia KSS a Vzdor-strana práce – č. 23
člen Slovenskej poľovníckej komory

Otázka č. 1 - V novembri 2017 EU parlament prijal výzvu a Rezolúciu pre akčný plán pre prírodu, ľudí a ekonomiku, osobitne pre veľké šelmy – vrátane výziev pre: a) Európsky parlament vytvoril postup ako prijať štatút ochrany niektorých druhov, ktorých požadovaná ochrana bola dosiahnutá – kľúčovým príkladom je vlk; b) Komisia a členské krajiny pripravili konkrétne parametre, napr. povolenie lovu s cieľom predísť negatívnym následkom spolužitia veľkých šeliem a ľudí v niektorých regiónoch, s predchádzaním ohrozeniam v prospech udržateľného rozvoja vidieckych oblastí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou v prípade, ak požadovaná úroveň populácie dosiahla stav uspokojivý, zmeniť jej štatút z absolútnej ochrany a nahradiť riadnym manažmentom v súvislosti s regionálnymi a miestnymi potrebami?
 • ÁNO

Otázka č. 2 - v novembri 2017 tá istá rezolúcia vyzývala komisiu a členské krajiny zabezpečiť podporu prostredníctvom európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky („SPP“) – cestou nepriameho financovania prírode blízkym udržateľným spôsobom hospodárenia s dôrazom na biodiverzitu. Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie – („FACE“) a my vyzývame pre silnejšie uplatnenie princípov biodiverzity, osobitne pre populácie malej zveri, ktoré sú ohrozené zmenami v poľnohospodárstve pre nasledujúce obdobie SPP.

 • Pomôžete nám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná s dôrazom na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, osobitne na malú zver a jej životné prostredie?
 • ÁNO

Otázka č. 3 - Európske spoločenstvo poľovníkov verí, že sa obíde bez zbytočných a nepotrebných reštrikcií v poľovníctve, kde členské krajiny samé ovplyvňujú rozhodnutia ohľadom poľovníctva a manažmentu prírody vo vlastných krajinách, majú najlepšie pochopenie pre svojich ľudí, unikátnu prírodu a tradície.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín?
 • ÁNO

Otázka č. 4 - FACE a členské krajiny hľadajú ubezpečenie, že poľovníci budú môcť držať, používať a cestovať so zbraňami a strelivom bezpečne bez zbytočných byrokratických postupov, poplatkov a reštrikcií.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu?
 • ÁNO

Otázka č. 5 - Na konferencii CITES v Paríži v r. 2016 EÚ a členské krajiny jednoznačne podporili rezolúciu, že „vhodne manažovaný a udržateľný lov je súčasťou a príspevkom k zachovaniu druhov a poskytuje pre všetky živočíchy možnosť pre miestne komunity a generuje benefity, ktoré môžu byť investované do ochrany prírody.“ Odporúča krajinám vytvárať podporné mechanizmy pre poľovné druhy, ktoré vytvárajú zachovanie socioekonomických benefitov a sú výrazným činiteľom pre lepšie podmienky života pre ľudí, s možnosťou vytvárania miestnych parametrov a rozhodovacích procesov, súvisiacich s dovozom poľovníckych trofejí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou zabezpečujúcou pre poľovníctvo, tak isto pre krajinu a svet, že sa nebudú prijímať zákazy a reštrikcie, ktoré podrývajú efektívne manažmentové stratégie vidieckej zamestnanosti ?
 • ÁNO

Otázka č. 6 - EP a jeho dôležitý a aktívny článok Intergroup pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek, existujúci od r. 1985, je pripravená prijať skúsenosti, vízie a informácie v niekoľkých témach.

 • Môžeme počítať s vašou podporou pre znovu založenie tejto dôležitej Intergroup skupiny pre parlamentné obdobie rokov 2019 – 2024 ?
 • ÁNO

Pavol Gašper – č. 3

Demokratická strana – č. 30

 „Dovolím si súhrnne odpovedať na všetky otázky z Vášho dotazníka:

 • Ako poslanec európskeho parlamentu sa budem všemožne zasadzovať o to, aby Európska únia plnila svoje hlavné poslanie, kvôli ktorému sa aj Slovensko stalo jej členom. Medzi ne patrí čo najvoľnejší pohyb osôb pri čo najmenších zásahoch do vnútroštátnych záležitostí členských štátov.
 • Budem presadzovať, aby centrálna regulácia EÚ bola obmedzená na nevyhnutne nutnú minimálnu mieru, aby členské krajiny bez ohľadu na svoju veľkosť mohli rozhodovať o svojich vnútorných záležitostiach, medzi ktoré patrí aj ochrana prírody, krajiny, fauny a flóry vrátane výkonu poľovníckych činností a aby nadmerná byrokracia a reštrikcie vrátane prevozu zbraní a trofejí boli zrušené.“

Filip Kuffa – č. 10

Kresťanská demokracia, život a prosperita (KDŽP) – č. 2

 • absolvent lesníckej fakulty,- Aplikovaná zoológia a poľovníctvo a Lesníctvo . Dokážme v týchto voľbách, že "zelený" hlas má na Slovensku zastúpenie, a že máme silu.

Otázka č. 1 - V novembri 2017 EU parlament prijal výzvu a Rezolúciu pre akčný plán pre prírodu, ľudí a ekonomiku, osobitne pre veľké šelmy – vrátane výziev pre: a) Európsky parlament vytvoril postup ako prijať štatút ochrany niektorých druhov, ktorých požadovaná ochrana bola dosiahnutá – kľúčovým príkladom je vlk; b) Komisia a členské krajiny pripravili konkrétne parametre, napr. povolenie lovu s cieľom predísť negatívnym následkom spolužitia veľkých šeliem a ľudí v niektorých regiónoch, s predchádzaním ohrozeniam v prospech udržateľného rozvoja vidieckych oblastí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou v prípade, ak požadovaná úroveň populácie dosiahla stav uspokojivý, zmeniť jej štatút z absolútnej ochrany a nahradiť riadnym manažmentom v súvislosti s regionálnymi a miestnymi potrebami?
 • Úroveň populácie medveďa hnedého je už niekoľko posledných rokov uspokojivá, a stále rastie. Jeho manažment, aj keď je vypracovaný na vysokej úrovni, nebol žiaľ doposiaľ schválený, a nepostupuje sa podľa neho. Do populácie sa teda zasahuje len mimoriadnym lovom a regulačným odstrelom. Početnosť populácie znižuje ešte úhyn, v ktorom sú aj kolízie s dopravnými prostriedkami. Obdobne ako u medveďa, aj u vlka dravého je spracovaný manažment, zatiaľ však tiež neschválený. Aj keď je tu tlak rôznych ochranárskych inštitúcii, vlk nie je momentálne celoročne chránený, ale má svoju dobu lovu – november až 15. január, a ministerstvo každoročne určuje jeho kvótu lovu. Na príklade vlka vidíme, že populácia je tak početná, že aj keď sa odlovia nejaký jedinci, nijak extra negatívne sa to v populácii neprejavuje, a nevedie to k vyhubeniu. Medveď, s ohľadom na regionálne a miestne potreby, by dnes kľudne mohol mať tiež svoju dobu lovu, mohlo by sa zasahovať do všetkých jeho vekových aj hmotnostných kategórii. Fakt, že slovenská fauna je dnes taká bohatá na druhy, je vďaka tomu, že naši pradedovia poľovníci vedeli zver nielen loviť, ale aj chrániť. Vieme, že doby lovu a doby ochrany, dokonca aj celoročné, pochádzali práve z dielne našich pradedov poľovníkov. Preto by to ani dnes nemalo byť inak. To, čo potrebuje našu pomoc chráňme, nech to má aj štatút absolútnej ochrany. Tam, kde je v populácii ale uspokojivý stav, riadne ju manažujme. Vhodne manažovaný lov nelikviduje, ale zachováva druh.

Otázka č. 2 - v novembri 2017 tá istá rezolúcia vyzývala komisiu a členské krajiny zabezpečiť podporu prostredníctvom európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky („SPP“) – cestou nepriameho financovania prírode blízkym udržateľným spôsobom hospodárenia s dôrazom na biodiverzitu. Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie – („FACE“) a my vyzývame pre silnejšie uplatnenie princípov biodiverzity, osobitne pre populácie malej zveri, ktoré sú ohrozené zmenami v poľnohospodárstve pre nasledujúce obdobie SPP.

 • Pomôžete nám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná s dôrazom na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, osobitne na malú zver a jej životné prostredie?
 • Prírode blízke obhospodarovanie poľnohospodárskej krajiny určite napomôže životnému prostrediu a má pozitívny vplyv na biodiverzitu a druhové zloženie fauny a flóry. Politiky takéhoto smerovania by mali mať podporu u každého, kto je zástancom pestrej biodiverzity. Mali by mať podporu u každého, kto chce aj na Slovensku vidieť tak početné populácie zajacov a bažantov ako napr. v susednom Rakúsku.

Otázka č. 3 - Európske spoločenstvo poľovníkov verí, že sa obíde bez zbytočných a nepotrebných reštrikcií v poľovníctve, kde členské krajiny samé ovplyvňujú rozhodnutia ohľadom poľovníctva a manažmentu prírody vo vlastných krajinách, majú najlepšie pochopenie pre svojich ľudí, unikátnu prírodu a tradície.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín?
 • Kresťanská demokracia – Život a prosperita má vo svojej kampani heslo: Budeme presadzovať kresťanskú identitu Európy a zachovanie suverenity národných štátov. Toto heslo potvrdzuje, že KDŽP bude plne podporovať aby poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bolo vo výraznejšej kompetencii Slovenska.

Otázka č. 4 - FACE a členské krajiny hľadajú ubezpečenie, že poľovníci budú môcť držať, používať a cestovať so zbraňami a strelivom bezpečne bez zbytočných byrokratických postupov, poplatkov a reštrikcií.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu?
 • Neférové reštrikcie (hlavne v súčasnosti vážna téma) pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu nie sú už len v rámci cestovania po EÚ a mimo nej, ale aj u nás doma. Namiesto toho, aby sme sa sústredili na spoločnú ochranu schengenských hraníc pred nezákonnou migráciou a stým súvisiacich útokov, hľadáme problém tam kde nie je. Prijímame obmedzenia, ako keby držitelia legálnych poľovných a športových zbraní, alebo zbraní na ochranu mali byť násilníci alebo teroristi. Nezmyselné reštrikcie je potrebné zrušiť u všetkých zbraní, ktoré sú dovolené.

Otázka č. 5 - Na konferencii CITES v Paríži v r. 2016 EÚ a členské krajiny jednoznačne podporili rezolúciu, že „vhodne manažovaný a udržateľný lov je súčasťou a príspevkom k zachovaniu druhov a poskytuje pre všetky živočíchy možnosť pre miestne komunity a generuje benefity, ktoré môžu byť investované do ochrany prírody.“ Odporúča krajinám vytvárať podporné mechanizmy pre poľovné druhy, ktoré vytvárajú zachovanie socioekonomických benefitov a sú výrazným činiteľom pre lepšie podmienky života pre ľudí, s možnosťou vytvárania miestnych parametrov a rozhodovacích procesov, súvisiacich s dovozom poľovníckych trofejí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou zabezpečujúcou pre poľovníctvo, tak isto pre krajinu a svet, že sa nebudú prijímať zákazy a reštrikcie, ktoré podrývajú efektívne manažmentové stratégie vidieckej zamestnanosti ?
 • ÁNO

Otázka č. 6 - EP a jeho dôležitý a aktívny článok Intergroup pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek, existujúci od r. 1985, je pripravená prijať skúsenosti, vízie a informácie v niekoľkých témach.

 • Môžeme počítať s vašou podporou pre znovu založenie tejto dôležitej Intergroup skupiny pre parlamentné obdobie rokov 2019 – 2024 ?
 • Skupina, alebo Intergroup, pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek ktorá sa zaoberá témami z týchto oblastí, a presadzuje ich tak, aby boli prínosom v prospech ľudí a samotnú prírodu a krajinu, a nie nezmyselným obmedzovaním, by mala byť podporená a pokračovať vo fungovaní aj po voľbách v roku 2019.

Michal Kozubík – č. 9

Sloboda a solidarita – č. 25

 • Som aktívny poľovník, rád Vašu výzvu podporím.

Otázka č. 1 - V novembri 2017 EU parlament prijal výzvu a Rezolúciu pre akčný plán pre prírodu, ľudí a ekonomiku, osobitne pre veľké šelmy – vrátane výziev pre: a) Európsky parlament vytvoril postup ako prijať štatút ochrany niektorých druhov, ktorých požadovaná ochrana bola dosiahnutá – kľúčovým príkladom je vlk; b) Komisia a členské krajiny pripravili konkrétne parametre, napr. povolenie lovu s cieľom predísť negatívnym následkom spolužitia veľkých šeliem a ľudí v niektorých regiónoch, s predchádzaním ohrozeniam v prospech udržateľného rozvoja vidieckych oblastí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou v prípade, ak požadovaná úroveň populácie dosiahla stav uspokojivý, zmeniť jej štatút z absolútnej ochrany a nahradiť riadnym manažmentom v súvislosti s regionálnymi a miestnymi potrebami?
 • Áno, môžete počítať s mojou podporou

Otázka č. 2 - v novembri 2017 tá istá rezolúcia vyzývala komisiu a členské krajiny zabezpečiť podporu prostredníctvom európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky („SPP“) – cestou nepriameho financovania prírode blízkym udržateľným spôsobom hospodárenia s dôrazom na biodiverzitu. Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie – („FACE“) a my vyzývame pre silnejšie uplatnenie princípov biodiverzity, osobitne pre populácie malej zveri, ktoré sú ohrozené zmenami v poľnohospodárstve pre nasledujúce obdobie SPP.

 • Pomôžete nám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná s dôrazom na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, osobitne na malú zver a jej životné prostredie?
 • ÁNO, pomôžem

Otázka č. 3 - Európske spoločenstvo poľovníkov verí, že sa obíde bez zbytočných a nepotrebných reštrikcií v poľovníctve, kde členské krajiny samé ovplyvňujú rozhodnutia ohľadom poľovníctva a manažmentu prírody vo vlastných krajinách, majú najlepšie pochopenie pre svojich ľudí, unikátnu prírodu a tradície.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín?
 • Samozrejme

Otázka č. 4 - FACE a členské krajiny hľadajú ubezpečenie, že poľovníci budú môcť držať, používať a cestovať so zbraňami a strelivom bezpečne bez zbytočných byrokratických postupov, poplatkov a reštrikcií.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu?
 • ÁNO, môžete

Otázka č. 5 - Na konferencii CITES v Paríži v r. 2016 EÚ a členské krajiny jednoznačne podporili rezolúciu, že „vhodne manažovaný a udržateľný lov je súčasťou a príspevkom k zachovaniu druhov a poskytuje pre všetky živočíchy možnosť pre miestne komunity a generuje benefity, ktoré môžu byť investované do ochrany prírody.“ Odporúča krajinám vytvárať podporné mechanizmy pre poľovné druhy, ktoré vytvárajú zachovanie socioekonomických benefitov a sú výrazným činiteľom pre lepšie podmienky života pre ľudí, s možnosťou vytvárania miestnych parametrov a rozhodovacích procesov, súvisiacich s dovozom poľovníckych trofejí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou zabezpečujúcou pre poľovníctvo, tak isto pre krajinu a svet, že sa nebudú prijímať zákazy a reštrikcie, ktoré podrývajú efektívne manažmentové stratégie vidieckej zamestnanosti ?
 • ÁNO

Otázka č. 6 - EP a jeho dôležitý a aktívny článok Intergroup pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek, existujúci od r. 1985, je pripravená prijať skúsenosti, vízie a informácie v niekoľkých témach.

 • Môžeme počítať s vašou podporou pre znovu založenie tejto dôležitej Intergroup skupiny pre parlamentné obdobie rokov 2019 – 2024 ?
 • ÁNO

Zuzana Kúdelková – č. 4

Nezávislosť a Jednota (NAJ) – č. 27

Venovať sa chcem  - Poľnohospodárstvo, zdravá strava , regionálny rozvoj, lesníctvo.

Názor k výzve.

 • Je pomerne ťažké vyjadriť sa  troma vetami k tak zložitej téme. V stanovisku /vyzve, ktorú Vám zaslala Európska federácia poľovníckych asociácií sa v časti o veľkých šelmách píše o zmene spôsobu ochrany z absolútnej na inú vhodnejšiu formu s čím úplne súhlasím. 

Na Slovensku sa v roku 2016 ukončil geneticky výskum/sčítanie medveďov. Viac ako polovica bola medvedíc. Aj veľmi konzervatívnym odhadom je počet medveďov na Slovensku prevyšujúci 2.000 ks. na porovnanie Fínsko, rozlohou 7 x väčšia krajina ako Slovensko, je populácia medveďov medzi 2.000 - 2.150. Minulý rok bolo udelených 350 povoleniek na odstrel. Slovenskí poľovníci a polovnicke asociácie nikdy nehovoria o úplnom vyhladení nejakého konkrétneho druhu (k čomu došlo napríklad v Rakúsku alebo Maďarsku kde si cielene vystrieľali všetky veľké šelmy a ich obnova nie je žiaduca pre intenzívne hospodárske využitie pôdy). Ako extrémny príklad by som uviedla, bohužiaľ, tragicky zrážku medveďa s autom z minulého roka. Je to problém, ktorý si momentálne nik nedovolí verejne riešiť. Manažovanie veľkých šeliem je jediná cesta ako vieme naše lesy udržať bezpečne a funkčne pre všetky využitia, ktoré majú (rekreačné, hospodárske, športové, udržanie biodiverzity, atď....). Je potrebné si uvedomiť, že bohužiaľ nežijeme v uzavretom ekosystéme, kde si vie príroda sama regulovať stavy zveri. Vidíme to na premnoženej jelenej a srnčej zveri, ktorá nemá prirodzeného predátora. Dochádza tak k veľmi vysokým škodám na poľnohospodárskych plodinách, ako aj na poľnohospodárskych strojoch počas žatvy. Veľakrát dochádza k naozaj nehumánnemu usmrteniu niekoľko desiatok kusov zveri kombajnami. Aj na tomto sa snažia poľovníci pracovať, pomocou osvety a rôznych akcií s poľnohospodármi (Živá Lúka a podobne), aby sa predišlo takýmto situáciám. Veľké šelmy sú primárne problémom stredného a východného Slovenska. Za mňa teda stanovisko Európskej federácie poľovníckych asociácií je v poriadku a určite súhlasím so zavedením Národných stratégií pre manažment veľkých šeliem, kde by si každá krajina v spolupráci s odbornou verejnosťou aj z radov ochranárov (po vzore Fínska) stanovila stavy pravidlá manažovania.

Anton Gajdoš – č. 3

Nezávislosť a Jednota (NAJ) – č. 27

 • Súhlas so stanoviskom vydaným stranou NAJ

Problematika je, žiaľ, širšia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať...

Vplyv... na životné prostredie na celom svete je poznamenaný deštrukciou nevídaného charakteru. Oceány vymierajú, úrodná pôda sa mení v púšť, vzduch je otrávený a radiácia má neúnosné hodnoty... Zem je naša matka a pravdupovediac je absurdné, aby deti zabíjali svoju matku... Problém je zjavne kdesi inde...

Sám za seba chránim prírodu všetkými prostriedkami a svoj postoj nezmením osobne či oficiálne.

Spoločné stanovisko strany NAJ – nezávislosť a jednota č. 27

– niektorí kandidáti súhlasia so spoločným stanoviskom strany

Otázka č. 1 - V novembri 2017 EU parlament prijal výzvu a Rezolúciu pre akčný plán pre prírodu, ľudí a ekonomiku, osobitne pre veľké šelmy – vrátane výziev pre: a) Európsky parlament vytvoril postup ako prijať štatút ochrany niektorých druhov, ktorých požadovaná ochrana bola dosiahnutá – kľúčovým príkladom je vlk; b) Komisia a členské krajiny pripravili konkrétne parametre, napr. povolenie lovu s cieľom predísť negatívnym následkom spolužitia veľkých šeliem a ľudí v niektorých regiónoch, s predchádzaním ohrozeniam v prospech udržateľného rozvoja vidieckych oblastí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou v prípade, ak požadovaná úroveň populácie dosiahla stav uspokojivý, zmeniť jej štatút z absolútnej ochrany a nahradiť riadnym manažmentom v súvislosti s regionálnymi a miestnymi potrebami?
 • NAJ podporuje v tomto bode absolútnu ochranu veľkých šeliem. Príroda patrí všetkým a človek sa stal len zhodou okolností najväčším predátorom. V tomto bode sa preto nezhodneme. Príroda patrí všetkým druhom zvierat.

Otázka č. 2 - v novembri 2017 tá istá rezolúcia vyzývala komisiu a členské krajiny zabezpečiť podporu prostredníctvom európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky („SPP“) – cestou nepriameho financovania prírode blízkym udržateľným spôsobom hospodárenia s dôrazom na biodiverzitu. Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie – („FACE“) a my vyzývame pre silnejšie uplatnenie princípov biodiverzity, osobitne pre populácie malej zveri, ktoré sú ohrozené zmenami v poľnohospodárstve pre nasledujúce obdobie SPP.

 • Pomôžete nám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná s dôrazom na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, osobitne na malú zver a jej životné prostredie?
 • Pomôžeme Vám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, na malú zver ale aj veľké zvery a ich životné prostredie.

Otázka č. 3 - Európske spoločenstvo poľovníkov verí, že sa obíde bez zbytočných a nepotrebných reštrikcií v poľovníctve, kde členské krajiny samé ovplyvňujú rozhodnutia ohľadom poľovníctva a manažmentu prírody vo vlastných krajinách, majú najlepšie pochopenie pre svojich ľudí, unikátnu prírodu a tradície.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín?
 • Podporujeme, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín ale platí naše stanovisko k otázke 1 a 2.

Otázka č. 4 - FACE a členské krajiny hľadajú ubezpečenie, že poľovníci budú môcť držať, používať a cestovať so zbraňami a strelivom bezpečne bez zbytočných byrokratických postupov, poplatkov a reštrikcií.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu?
 • Môžete počítať s našou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu.

Otázka č. 5 - Na konferencii CITES v Paríži v r. 2016 EÚ a členské krajiny jednoznačne podporili rezolúciu, že „vhodne manažovaný a udržateľný lov je súčasťou a príspevkom k zachovaniu druhov a poskytuje pre všetky živočíchy možnosť pre miestne komunity a generuje benefity, ktoré môžu byť investované do ochrany prírody.“ Odporúča krajinám vytvárať podporné mechanizmy pre poľovné druhy, ktoré vytvárajú zachovanie socioekonomických benefitov a sú výrazným činiteľom pre lepšie podmienky života pre ľudí, s možnosťou vytvárania miestnych parametrov a rozhodovacích procesov, súvisiacich s dovozom poľovníckych trofejí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou zabezpečujúcou pre poľovníctvo, tak isto pre krajinu a svet, že sa nebudú prijímať zákazy a reštrikcie, ktoré podrývajú efektívne manažmentové stratégie vidieckej zamestnanosti ?
 • súhlasíme so stanoviskom SPP.

Otázka č. 6 - EP a jeho dôležitý a aktívny článok Intergroup pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek, existujúci od r. 1985, je pripravená prijať skúsenosti, vízie a informácie v niekoľkých témach.

 • Môžeme počítať s vašou podporou pre znovu založenie tejto dôležitej Intergroup skupiny pre parlamentné obdobie rokov 2019 – 2024 ?
 • súhlasíme so stanoviskom SPP

Ivan Matušek – č. 8

Demokratická strana – č. 30

Moje vyjadrenie k vášmu dotazníku bude trošku inak koncipované. Dovolím si odpovedať na všetky otázky naraz, nie jednotlivo.

Mojím volebným krédom je: "Hľadajme riešenia" a v tomto duchu je zhrnuté všetko čo je potrebné odpovedať na vašu iniciatívu. Posledné čo vám ešte dlhujem v mojej odpovedi je: ÁNO som ochotný rokovať s kýmkoľvek v politike aj mimo nej, kto zahodí stranícky, alebo inak koncipovaný jednostranný pohľad a bude sa zaoberať len jadrom veci a hľadať prijateľné riešenie pre všetky zúčastnené strany - teda aj vašu.

 1. Pokladám za povinnosť každého politika otvoriť diskusiu a hľadať riešenie ku všetkým otázkam ktoré nastolí verejnosť, teda aj ku všetkým vašim. Je to naša a teda aj moja povinnosť.
 2. Vy zastupujete určité odborné hľadisko a ja ho mám povinnosť prenášať na pôdu politických orgánov. Som a vždy budem za každé rozumné a vyargumentované riešenie a každé budem podporovať, nech sa týka čohokoľvek.
 3. Ochranu lesov a vôd som si dal ako jednu zo svojich priorít. A ak hovorím o ochrane lesov a vôd tak tým myslím automaticky aj ochranu a podporu ich biodiverzity. Tu však máme rôzne hľadiská. Jedno hľadisko hovorí, že potrebujeme regulovať stavy druhov tak aby boli v rovnováhe s prostredím a navzájom medzi sebou. jednoznačne tu musí nastúpiť aj regulačná úloha poľovníkov. Rešpektujem aj hospodársko-ekonomickú a produkčnú funkciu poľovníctva ako dodávateľa určitej druhovej divinovej potravy na trh. A aj toto hľadisko musí byť vyvážené. Teda inak povedané som absolútne pripravený napomáhať hľadať rozumné a vyvážené riešenia medzi poľovníkmi - turistami - ochranármi - poľnohospodármi, tak aby bola príroda pre všetkých nápomocná a zároveň chránená. Som zásadne proti prehnane konzervatívnemu pohľadu z akejkoľvek strany! Budem nápomocný vždy ak sa stretnem s poctivým prístupom a otvorenou diskusiou. Som proti tomu, aby si ochranári uzurpovali nejaké územie len pre seba a uzatvorili ho v mene fiktívnych opatrení, ale som aj proti tomu aby poľovníci skresľovali skutočný stav zveri v snahe produkovať viac. Nechcem aby turisti liezli zveri do jej výsostných biotopov, ale nechcem ani aby mali zákaz voľne sa prejsť po lese. nebagatelizujem škody, ktoré poľnohospodári majú od divokej zveri, ale rešpektujem aj jej právo na existenciu s podporou práve poľovníkov. Poľovníctvo je pre mňa správcom divokej zveri presne tak, ako poľnohospodárstvo správcom polí a hospodárskych zvierat. V tom všetkom musíme nájsť poctivú rovnováhu a  v tom som pripravený pomáhať všetkými silami. Mimochodom zabudol som na vodohospodárov. Ale to je iná kapitola, kde máte vy správcovia lesov tiež svoju nezastupiteľnú úlohu.
 4. Čo sa týka dravých šeliem. Môj osobný názor je, že sú ozdobou každého biotopu a regulátormi stavov. A nenahnevajte sa ak poviem, že ďaleko efektívnejšími ako poľovníctvo samo. :-) Čiže v prvom rade by sa poľovníci mali snažiť o to, aby primeraný počet dravcov mal každý poľovný revír. Sú celosvetovo známe priaznivé vplyvy vlkov na skladbu a vitalitu biosystémov a na kondíciu poľovnej zveri. Samozrejme tak, ako som to písal vyššie, absolútne nesúhlasím s tým, ak sú tieto stavy lokálne premožené a ohrozujú nielen prirodzenú rovnováhu, ale dokonca aj bezpečnosť ľudí. tak som jednoznačne za reguláciu stavov, aj znížením ochranárskych opatrení. No pre mňa osobne je najprijateľnejšie odchyt a presun týchto zvierat do lokalít kde nie sú rozšírené. V tomto mámme čo robiť práve na Európskej úrovni. Slovenská príroda je ozdobou Európy a neviem prečo by sa biodiverzita nemohla s našou podporou rozšíriť aj do Álp napríklad. Ale rezervy máme aj na Slovensku. bez diskusií v Čechách, Maďarsku a pod. Čiže zhrniem, áno podporím každé regulačné lokálne opatrenie tam kde je ho potreba, ale budem trvať aj na tom, aby poľovníctvo bolo nositeľom rozširovania biodiverzity aj na ďalšie územia, kde je biodiverzita nízka.
 5. Obmedzenie zbytočných byrokratických opatrení mám vo svojom programe. Som z hĺbky duše presvedčený, že byrokratické opatrenie problémy neriešia. Riešením je poctivý prístup ľudí. Pokiaľ zväz si plní úlohu regulátory držiteľov zbraní poctivo s plným vedomím si závažnosti toho, že zbraň patrí do rúk len ľuďom u ktorých je istota, že s ňou budú narábať vždy s uvážením a bezpečnosťou, tak nieto lepšieho opatrenia. A naopak, ak si zväz túto úlohu neplní, prípadne zľahčuje, tak žiadne byrokratické predpisy tomu nezabránia. V takomto duchu vidím reguláciu akýchkoľvek predpisov, týkajúcich sa čohokoľvek. na druhej strane som však za to, aby bol vybudovaný systém na tvrdý a nekompromisný postih tých, ktorí si povinnosti plnia lajdácky, respektíve nečestne.

Peter Puškár  – č.  11

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku – č. 26

Mám za to, že poľovníctvo na Slovensku trpí práve tým, že legislatíva EÚ nezohľadňuje individuálne rozdiely. Ako neaktívny poľovník a držitel zbrojného preukazu sa plne prikláňam k Vašej koncepcii a rád by som ju predniesol aj vo svojich témach a priestore ktorý ako zástupca malej televízie mám.

Emil Samko – č.  5

Nezávislosť a jednota (NAJ) – č. 27

 • Plne súhlasím so stanoviskom SPK.

 • Súhlas so stanoviskom vydaným stranou NAJ

Problematika je, žiaľ, širšia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať...

Vplyv... na životné prostredie na celom svete je poznamenaný deštrukciou nevídaného charakteru. Oceány vymierajú, úrodná pôda sa mení v púšť, vzduch je otrávený a radiácia má neúnosné hodnoty... Zem je naša matka a pravdupovediac je absurdné, aby deti zabíjali svoju matku... Problém je zjavne kdesi inde...

Sám za seba chránim prírodu všetkými prostriedkami a svoj postoj nezmením osobne či oficiálne.

Spoločné stanovisko strany NAJ – nezávislosť a jednota č. 27

– niektorí kandidáti súhlasia so spoločným stanoviskom strany

Otázka č. 1 - V novembri 2017 EU parlament prijal výzvu a Rezolúciu pre akčný plán pre prírodu, ľudí a ekonomiku, osobitne pre veľké šelmy – vrátane výziev pre: a) Európsky parlament vytvoril postup ako prijať štatút ochrany niektorých druhov, ktorých požadovaná ochrana bola dosiahnutá – kľúčovým príkladom je vlk; b) Komisia a členské krajiny pripravili konkrétne parametre, napr. povolenie lovu s cieľom predísť negatívnym následkom spolužitia veľkých šeliem a ľudí v niektorých regiónoch, s predchádzaním ohrozeniam v prospech udržateľného rozvoja vidieckych oblastí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou v prípade, ak požadovaná úroveň populácie dosiahla stav uspokojivý, zmeniť jej štatút z absolútnej ochrany a nahradiť riadnym manažmentom v súvislosti s regionálnymi a miestnymi potrebami?
 • NAJ podporuje v tomto bode absolútnu ochranu veľkých šeliem. Príroda patrí všetkým a človek sa stal len zhodou okolností najväčším predátorom. V tomto bode sa preto nezhodneme. Príroda patrí všetkým druhom zvierat.

Otázka č. 2 - v novembri 2017 tá istá rezolúcia vyzývala komisiu a členské krajiny zabezpečiť podporu prostredníctvom európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky („SPP“) – cestou nepriameho financovania prírode blízkym udržateľným spôsobom hospodárenia s dôrazom na biodiverzitu. Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie – („FACE“) a my vyzývame pre silnejšie uplatnenie princípov biodiverzity, osobitne pre populácie malej zveri, ktoré sú ohrozené zmenami v poľnohospodárstve pre nasledujúce obdobie SPP.

 • Pomôžete nám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná s dôrazom na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, osobitne na malú zver a jej životné prostredie?
 • Pomôžeme Vám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, na malú zver ale aj veľké zvery a ich životné prostredie.

Otázka č. 3 - Európske spoločenstvo poľovníkov verí, že sa obíde bez zbytočných a nepotrebných reštrikcií v poľovníctve, kde členské krajiny samé ovplyvňujú rozhodnutia ohľadom poľovníctva a manažmentu prírody vo vlastných krajinách, majú najlepšie pochopenie pre svojich ľudí, unikátnu prírodu a tradície.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín?
 • Podporujeme, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín ale platí naše stanovisko k otázke 1 a 2.

Otázka č. 4 - FACE a členské krajiny hľadajú ubezpečenie, že poľovníci budú môcť držať, používať a cestovať so zbraňami a strelivom bezpečne bez zbytočných byrokratických postupov, poplatkov a reštrikcií.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu?
 • Môžete počítať s našou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu.

Otázka č. 5 - Na konferencii CITES v Paríži v r. 2016 EÚ a členské krajiny jednoznačne podporili rezolúciu, že „vhodne manažovaný a udržateľný lov je súčasťou a príspevkom k zachovaniu druhov a poskytuje pre všetky živočíchy možnosť pre miestne komunity a generuje benefity, ktoré môžu byť investované do ochrany prírody.“ Odporúča krajinám vytvárať podporné mechanizmy pre poľovné druhy, ktoré vytvárajú zachovanie socioekonomických benefitov a sú výrazným činiteľom pre lepšie podmienky života pre ľudí, s možnosťou vytvárania miestnych parametrov a rozhodovacích procesov, súvisiacich s dovozom poľovníckych trofejí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou zabezpečujúcou pre poľovníctvo, tak isto pre krajinu a svet, že sa nebudú prijímať zákazy a reštrikcie, ktoré podrývajú efektívne manažmentové stratégie vidieckej zamestnanosti ?
 • súhlasíme so stanoviskom SPP.

Otázka č. 6 - EP a jeho dôležitý a aktívny článok Intergroup pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek, existujúci od r. 1985, je pripravená prijať skúsenosti, vízie a informácie v niekoľkých témach.

 • Môžeme počítať s vašou podporou pre znovu založenie tejto dôležitej Intergroup skupiny pre parlamentné obdobie rokov 2019 – 2024 ?
 • súhlasíme so stanoviskom SPP

Vladimír Bálint  – č.  8

Nezávislosť a jednota (NAJ) – č. 27

 • Súhlas so stanoviskom vydaným stranou NAJ

Problematika je, žiaľ, širšia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať...

Vplyv... na životné prostredie na celom svete je poznamenaný deštrukciou nevídaného charakteru. Oceány vymierajú, úrodná pôda sa mení v púšť, vzduch je otrávený a radiácia má neúnosné hodnoty... Zem je naša matka a pravdupovediac je absurdné, aby deti zabíjali svoju matku... Problém je zjavne kdesi inde...

Sám za seba chránim prírodu všetkými prostriedkami a svoj postoj nezmením osobne či oficiálne.

Spoločné stanovisko strany NAJ – nezávislosť a jednota č. 27

– niektorí kandidáti súhlasia so spoločným stanoviskom strany

Otázka č. 1 - V novembri 2017 EU parlament prijal výzvu a Rezolúciu pre akčný plán pre prírodu, ľudí a ekonomiku, osobitne pre veľké šelmy – vrátane výziev pre: a) Európsky parlament vytvoril postup ako prijať štatút ochrany niektorých druhov, ktorých požadovaná ochrana bola dosiahnutá – kľúčovým príkladom je vlk; b) Komisia a členské krajiny pripravili konkrétne parametre, napr. povolenie lovu s cieľom predísť negatívnym následkom spolužitia veľkých šeliem a ľudí v niektorých regiónoch, s predchádzaním ohrozeniam v prospech udržateľného rozvoja vidieckych oblastí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou v prípade, ak požadovaná úroveň populácie dosiahla stav uspokojivý, zmeniť jej štatút z absolútnej ochrany a nahradiť riadnym manažmentom v súvislosti s regionálnymi a miestnymi potrebami?
 • NAJ podporuje v tomto bode absolútnu ochranu veľkých šeliem. Príroda patrí všetkým a človek sa stal len zhodou okolností najväčším predátorom. V tomto bode sa preto nezhodneme. Príroda patrí všetkým druhom zvierat.

Otázka č. 2 - v novembri 2017 tá istá rezolúcia vyzývala komisiu a členské krajiny zabezpečiť podporu prostredníctvom európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky („SPP“) – cestou nepriameho financovania prírode blízkym udržateľným spôsobom hospodárenia s dôrazom na biodiverzitu. Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie – („FACE“) a my vyzývame pre silnejšie uplatnenie princípov biodiverzity, osobitne pre populácie malej zveri, ktoré sú ohrozené zmenami v poľnohospodárstve pre nasledujúce obdobie SPP.

 • Pomôžete nám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná s dôrazom na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, osobitne na malú zver a jej životné prostredie?
 • Pomôžeme Vám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, na malú zver ale aj veľké zvery a ich životné prostredie.

Otázka č. 3 - Európske spoločenstvo poľovníkov verí, že sa obíde bez zbytočných a nepotrebných reštrikcií v poľovníctve, kde členské krajiny samé ovplyvňujú rozhodnutia ohľadom poľovníctva a manažmentu prírody vo vlastných krajinách, majú najlepšie pochopenie pre svojich ľudí, unikátnu prírodu a tradície.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín?
 • Podporujeme, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín ale platí naše stanovisko k otázke 1 a 2.

Otázka č. 4 - FACE a členské krajiny hľadajú ubezpečenie, že poľovníci budú môcť držať, používať a cestovať so zbraňami a strelivom bezpečne bez zbytočných byrokratických postupov, poplatkov a reštrikcií.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu?
 • Môžete počítať s našou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu.

Otázka č. 5 - Na konferencii CITES v Paríži v r. 2016 EÚ a členské krajiny jednoznačne podporili rezolúciu, že „vhodne manažovaný a udržateľný lov je súčasťou a príspevkom k zachovaniu druhov a poskytuje pre všetky živočíchy možnosť pre miestne komunity a generuje benefity, ktoré môžu byť investované do ochrany prírody.“ Odporúča krajinám vytvárať podporné mechanizmy pre poľovné druhy, ktoré vytvárajú zachovanie socioekonomických benefitov a sú výrazným činiteľom pre lepšie podmienky života pre ľudí, s možnosťou vytvárania miestnych parametrov a rozhodovacích procesov, súvisiacich s dovozom poľovníckych trofejí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou zabezpečujúcou pre poľovníctvo, tak isto pre krajinu a svet, že sa nebudú prijímať zákazy a reštrikcie, ktoré podrývajú efektívne manažmentové stratégie vidieckej zamestnanosti ?
 • súhlasíme so stanoviskom SPP.

Otázka č. 6 - EP a jeho dôležitý a aktívny článok Intergroup pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek, existujúci od r. 1985, je pripravená prijať skúsenosti, vízie a informácie v niekoľkých témach.

 • Môžeme počítať s vašou podporou pre znovu založenie tejto dôležitej Intergroup skupiny pre parlamentné obdobie rokov 2019 – 2024 ?
 • súhlasíme so stanoviskom SPP

Radoslav Kozák - č. 10

Kresťansko demokratické hnutie - č. 14

Pochádzam z malebného horského prostredia, kde je spojenie s prírodou samozrejmosťou už od útleho veku. Naši predkovia vždy žili v úzkej symbióze s prírodou – v nej prežili celý život a uvedomovali si, že jedine úctivé nakladanie s prírodným bohatstvom zaručuje dlhodobý a udržateľný prospech. Túto múdrosť našich predkov si uvedomujeme čoraz viac aj v dnešnej dobe. Je našou povinnosťou prírodu chrániť. Vždy mala a má svoje pravidlá, ktoré sa riadia rovnováhou, no my sa od nej často odčleňujeme a popierame jej zákonitosti. Nesmieme na ňu pozerať ako na nepriateľa, ktorého treba premôcť a ovládnuť, človek jej musí pomáhať a vážiť si ju. Takéto pokusy sa nám už veľakrát vypomstili. Ako kandidát na poslanca Európskeho parlamentu budem presadzovať len také zákony, ktoré zabezpečia harmóniu a rovnováhu spolužitia človeka a živočíšnych druhov, bez toho, aby sa menil prirodzený charakter prírody. Preto podporím každý návrh, ktorý prispeje k ochrane prírody a efektívnemu investovania európskych fondov do jej rozvoja.  Budem trvať na tom, aby na miestach, kde sa rozhoduje o hospodárení a ochrane lesných porastov sedeli kompetentní a zodpovední odborníci. To isté platí o oblastiach vyžadujúcich citlivosť pri zasahovaní človeka do prírodných zdrojov ako sú poľovníctvo, rybárstvo a poľnohospodárstvo. Chcem chrániť právo poľovníkov a športových strelcov na vlastníctvo zbrane. Sú to práve slovenskí poľovníci, ktorí sa zaslúžili o ochranu prírody a prežitie pôvodných druhov v ich prirodzených biotopoch z čoho čerpá aj súčasná generácia a je veľmi dôležité, aby sa hospodárne využívanie prírodných zdrojov kontinuálne zachovalo pre našich vnukov.

Martina Lopatková - č. 12

Sloboda a solidarita - č. 25

Otázka č. 1:
Podľa môjho názoru je v súčasnosti potrebné riadne manažovať populácie všetkých druhov zveri, vrátane veľkých šeliem a to s prihliadnutím na regionálne a lokálne potreby.

Otázka č. 2:
Myslím si, že pre záchranu populácií drobnej zveri ( zajac, bažant, jarabica ) bude nevyhnutné do budúcnosti prijať legislatívu na ich ochranu a to najmä vo vzťahu k poľnohospodárom. Eliminovať veľkoplošné spôsoby hospodárenia, budovať remízky a prijímať celý rad ďalších opatrení. Preto SPZ a SPK môžu jednoznačne počítať s mojou podporou pri tvorbe spoločnej poľnohospodárskej politiky zameranej na environmentálne vplyvy na faunu a flóru, osobitne na malú zver a jej životné prostredie.

Otázka č. 3:
SPZ a SPK môžu počítať s mojou podporu pri presadzovaní rozhodnutí, ktoré budú presúvať čo možno najviac kompetencií ohľadom poľovníctva a celkovej ochrany prírody na jednotlivé členské štáty EÚ.

Otázka č. 4:
Podľa môjho názoru poľovníci a športoví strelci, ktorí sú držiteľmi platných dokladov oprávňujúcich na držbu zbrane a streliva za účelom stanoveným zákonom by mali používať a cestovať so zbraňami a strelivom za podmienok stanovených zákonom bez zbytočných poplatkov a iných nežiadúcich byrokratických obmedzení. SPZ a SPK môžu počítať s mojou podporou návrhov na zrušenie reštrikcií pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu.

Otázka č. 5:
SPZ a SPK môžu počítať s mojou podporou zabezpečujúcou pre poľovníctvo, že sa nebudú prijímať zákazy a reštrikcie, ktoré podrývajú efektívne manažmentové stratégie vidieckej zamestnanosti.

Otázka č. 6:
SPZ a SPK môžu počítať s mojou podporou pre znovu založenie skupiny Intergroup pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek pre parlamentné obdobie rokov 2019-2024.

Pavol Dubček - č. 3

SNS - č. 5

Plne súhlasím s  programom a cielmi  Slovenskej poĺovníckej komory ,zväzu  a považujem za veĺmi potrebné tieto zámery v  EU intenzívne podporovať.Spojením poslancov nielen našich ale aj ďalších krajín EU treba intenzívne pracovať na realizácii.

Hľadať

ZASTAVME AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

40t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

m hunt


ibo jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

oz zelen

 

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.