Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

MP logo

Podľa hlásení z okresných úradov bolo na Slovensku v poľovníckej sezóne 2020/2021 ulovených 60 171 diviakov

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 28.2.2021
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci v sezóne 2020/2021 lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 194 184 148 186 874 807 480 1479 1674 2725 3331 52 324 177
Trnava 197 142 208 242 939 901 416 1692 1335 3036 3036 12 240 182
Nitra 318 456 279 528 1050 2254 1412 2382 2884 4029 7534 44 499 322
Trenčín 519 394 446 258 2733 1972 1667 5561 5248 9259 9539 135 463 227
Banská Bystrica 1422 1044 1255 980 5154 3552 2356 9936 6720 17767 14652 133 681 815
Žilina 401 327 359 289 2586 1418 924 3774 3101 7120 6059 108 660 367
Prešov 795 520 576 437 3604 1901 1319 5879 3995 10854 8172 713 673 582
Košice 569 566 542 579 3275 2342 1692 2899 2045 7285 7224 1103 325 316
VLM  60 55 46 39 258 122 125 385 283 749 624 4 56 53
                           
Sumár 4475 3688 3859 3538 20473 15269 10391 33987 27285 62824 60171 2304 3921 3041

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.1.2021
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 196 167 153 161 874 760 456 1485 1463 2738 3007 44 405 384
Trnava 197 128 208 226 939 863 394 1692 1186 3036 2796 11 282 228
Nitra 318 433 279 496 1050 2160 1330 2382 2616 4029 7035 28 798 721
Trenčín 519 373 446 239 2733 1925 1621 5561 4918 9259 9076 114 813 1069
Banská Bystrica 1470 1012 1271 928 5222 3457 2278 10332 6296 18295 13971 120 1074 1425
Žilina 417 291 384 237 2654 1314 875 3968 2682 7423 5399 94 546 644
Prešov 815 479 589 391 3611 1815 1226 6254 3588 11269 7499 612 791 1030
Košice 443 527 440 545 2620 2259 1644 2970 1924 6473 6899 943 563 774
VLM  60 52 46 37 258 112 114 385 253 749 568 4 53 92
                             
Sumár 4435 3462 3816 3260 19961 14665 9938 35029 24926 63271 56250 1970 5325 6367

 

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.12.2020
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 196 135 151 142 867 694 421 1458 1210 2702 2602 40 291 366
Trnava 197 110 208 192 938 817 367 1692 1029 3036 2514 10 342 421
Nitra 318 369 279 433 1050 1999 1234 2382 2202 4029 6237 27 780 1258
Trenčín 519 325 442 215 2673 1841 1526 5511 4356 9145 8263 108 1079 1996
Banská Bystrica 1462 917 1261 849 5186 3306 2174 10300 5651 18209 12897 107 1699 3728
Žilina 417 256 379 198 2643 1217 819 3959 2363 7398 4853 93 561 902
Prešov 806 411 586 333 3540 1714 1156 6182 3094 11114 6708 383 663 1664
Košice 439 448 438 499 2615 2141 1553 2960 1695 6452 6336 675 469 938
VLM  60 46 41 32 258 103 102 385 232 744 515 4 126 169
                             
Sumár 4414 3017 3785 2893 19770 13832 9352 34829 21832 62829 50925 1447 6010 11442
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 30.11.2020
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 196 105 151 125 845 648 394 1458 1039 2680 2311 40 350 451
Trnava 188 78 182 169 659 753 335 1591 838 2620 2172 8 339 367
Nitra 318 313 279 381 1050 1841 1137 2382 1785 4029 5457 27 995 956
Trenčín 519 209 442 171 2673 1766 1377 5511 3661 9145 7184 102 1087 1839
Banská Bystrica 1450 684 1249 675 5123 3080 2010 10249 4749 18071 11198 87 1588 2483
Žilina 419 221 376 152 2622 1150 767 3934 2002 7351 4292 91 543 968
Prešov 798 313 576 288 3449 1614 1067 6113 2763 10936 6045 237 606 958
Košice 429 370 428 433 2604 2053 1472 2950 1539 6411 5867 477 495 930
VLM  56 19 39 21 228 97 88 380 164 703 389 4 64 152
                             
Sumár 4373 2312 3722 2415 19253 13002 8647 34568 18540 61946 44915 1073 6067 9104
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.10.2020
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne  lov v danom mesiaci  v sezóne 2019/2020
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 196 76 154 91 816 598 362 1433 834 2599 1961 32 242 384
Trnava 188 49 182 143 659 696 298 1591 648 2620 1833 8 220 298
Nitra 318 199 279 287 1050 1660 1005 2382 1311 4029 4462 26 572 934
Trenčín 519 123 442 138 2673 1595 1214 5511 3027 9145 6097 97 472 1629
Banská Bystrica 1436 465 1218 573 5023 2847 1813 10153 3912 17830 9610 72 777 1779
Žilina 410 153 374 132 2568 1069 712 3860 1683 7212 3749 88 357 981
Prešov 788 230 571 251 3314 1519 994 6052 2445 10725 5439 161 491 684
Košice 429 313 426 381 2596 1958 1388 2950 1332 6401 5372 386 366 899
VLM  56 11 39 14 228 86 79 380 135 703 325 3 46 60
                             
Sumár 4340 1619 3685 2010 18927 12028 7865 34312 15327 61264 38848 873 3543 7648
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 30.09.2020
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 196 52 154 78 816 556 327 1433 706 2599 1719 26 168 242
Trnava 188 36 182 114 659 647 266 1591 548 2600 1613 4 213 246
Nitra 318 140 279 235 1050 1533 921 2382 1061 4029 3890 23 521 576
Trenčín 519 104 442 117 2673 1535 1139 5511 2730 9145 5625 83 743 1381
Banská Bystrica 1413 390 1206 507 4956 2679 1738 10133 3519 17708 8833 61 1147 1942
Žilina 408 126 372 115 2535 1022 672 1846 1627 7161 3562 78 761 839
Prešov 774 192 549 229 3152 1444 934 5934 2149 10409 4948 118 776 834
Košice 424 274 421 349 2552 1866 1334 2946 1183 6343 5006 338 514 787
VLM  56 6 39 11 228 80 71 380 111 703 279 3 35 61
                             
Sumár 4296 1320 3644 1755 18621 11362 7402 32156 13634 60697 35475 734 4878 6908
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.08.2020
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 196 35 148 73 739 520 304 1368 619 1827 1551 7 236 274
Trnava 188 29 182 92 659 603 239 1591 438 2620 1400 4 263 241
Nitra 318 109 279 186 1050 1394 816 2382 864 4029 3369 21 606 629
Trenčín 516 79 440 94 2585 1413 985 5409 2311 8950 4882 69 823 1436
Banská Bystrica 1398 284 1197 427 4767 2422 1552 10080 3001 17440 7686 53 1616 2063
Žilina 404 91 366 85 2389 916 588 3746 1121 6905 2801 72 694 791
Prešov 774 132 547 191 3073 1282 821 5911 1746 10305 4172 102 1115 1125
Košice 410 221 405 310 2345 1745 1227 2934 989 6094 4492 294 803 1260
VLM  56 5 39 10 148 67 62 380 100 623 244   48 114
                             
Sumár 4260 985 3603 1468 17755 10362 6594 33801 11189 58793 30597 622 6204 7933

 

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.07.2020
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne  lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020 
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 172 22 142 61 611 471 265 1316 496 2241 1315 14 271 292
Trnava 188 24 182 76 639 532 202 1591 304 2600 1137 1 363 492
Nitra 314 81 275 134 1013 1222 703 2309 623 3911 2763 15 779 1273
Trenčín 508 53 430 76 2534 1185 843 5379 1902 8851 4059 46 963 1732
Banská Bystrica 1391 156 1184 296 4521 1978 1240 10045 2400 17139 6070 40 1695 2415
Žilina 391 37 362 61 2242 716 461 6573 811 6568 2107 58 580 808
Prešov 761 72 517 133 2926 1031 629 5853 1192 10057 3057 90 860 1591
Košice 405 159 386 254 2240 1502 1043 2919 731 5950 3689 255 1014 1208
VLM  56 2 39 8 148 55 47 380 84 623 196   43 55
                             
Sumár 4186 606 3517 1099 16874 8692 5433 36365 8543 57940 24393 519 6568 9866

 

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 30.06.2020
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020
  plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov  
Bratislava 172 12 142 44 611 384 220 1316 384 2241 1044 12 261 208
Trnava   16   52   404 128   174   774 0 247 174
Nitra 314 49 274 89 1013 922 527 2309 397 3911 1984 13 525 372
Trenčín 506 39 428 44 2509 890 571 5379 1552 8822 3096 21 884 1147
Banská Bystrica 1387 87 1178 197 4410 1467 893 10045 1731 17018 4375 31 1290 1417
Žilina 393 37 362 37 2130 500 312 3519 641 6404 1527 48 586 470
Prešov 745 37 508 97 2836 782 442 5776 839 9865 2197 62 855 748
Košice 404 96 379 192 2160 1154 722 2919 511 5862 2675 223 750 697
VLM  56 2 39 8 148 32 35 380 76 623 153 0 29 49
                             
Sumár 3977 375 3310 760 15817 6535 3850 31643 6305 54746 17825 410 5427 5282
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.05.2020
OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača spolu  úhyn  lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov plán lov
Bratislava 172 6 142 31 611 276 158 1316 312 2241 783 6 292 223
Trnava   8   35   267 83   134   527 0 241 215
Nitra 314 39 275 64 1013 701 382 2309 273 3911 1459 12 818 378
Trenčín 506 21 430 27 2517 547 386 5394 1231 8847 2212 0 1084 589
Banská Bystrica 1387 56 1167 137 4295 973 587 10045 1332 16892 3085 22 1635 1057
Žilina 393 21 362 15 2045 301 158 3499 446 6299 941 38 535 571
Prešov 741 14 504 59 2763 494 247 5730 528 9738 1342 43 828 564
Košice 402 80 371 160 2046 800 505 2919 380 5739 1925 193 823 605
VLM  56 2 39 7 148 24 29 380 91 623 153 0 116 93
                             
Sumár 3971 247 3290 535 15438 4383 2535 31592 4727 54290 12427 314 6372 4295
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 30.04.2020
OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača  plán   spolu   úhyn   lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne   lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020
plán lovu lov plán lovu lov  plán  lovu  samec-lov  samica- lov plán lovu lov
 Bratislava 172 6 142 17 591 157 90 1316 221   491 3 303 160
 Trnava   6   25   127 35   93   286 0 185 102
 Nitra 314 19 275 26 1013 279 160 2309 157   641 10 431 323
 Trenčín 194 7 185 8 844 289 126 1607 698   1128 0 858 525
 Banská  Bystrica 1387 34 1149 57 4267 427 254 10039 678   1450 14 1110 654
 Žilina 317 15 272 13 1497 114 52 2781 212   406 24 320 269
 Prešov   6   18   170 78   242   514 28 390 182
 Košice 217 52 209 92 835 433 245 1612 280   1102 163 668 326
 VLM  56 2 39 4 148 5 11 380 15   37   24 26
                           
 Sumár   147   260   2001 1051   2596   6055 242 4289 2567
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.03.2020
OOP  Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača  plán   spolu   úhyn  lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020
plán lovu  lov  plán lovu  lov  plán lovu samec- lov samica- lov plán lovu  lov 
 Bratislava   0   2   50 26   110   188 3 188 109
 Trnava   0   11   32 11   47   101 0 101 67
 Nitra   1   12   86 41   70   210 2 210 139
 Trenčín   2   0   42 34   192   270 1 270 205
 Banská  Bystrica   7   16   71 48   198   340 4 340 228
 Žilina   3   5   17 5   56   86 13 86 100
 Prešov   2   7   35 14   66   124 12 124 97
 Košice   28   42   127 88   149   434 89 434 151
 VLM    2       4 4   3   13 0 13 7
 Sumár   45   95   464 271   891   1766 124 1766 1103


 

Hľadať

CELOŠTÁTNA POĽOVNÍCKA VÝSTAVA A AGROKOMPLEX 2022

ax a cvpp

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Telekomunikačný partner

O2BD

Zmluvní Partneri:

 

m hunt


ibo jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

oz zelen

 

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.