Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Dňa 20.11.2017 sa na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR uskutočnilo stretnutie zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Slovenskej poľovníckej komory, Únie chovateľov ošípaných a riaditeľov Regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS) z okresov Michalovce, Humenné a Trebišov. Rokovanie viedol ho ústredný riaditeľ prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. a obsahovalo šesť dôležitých bodov.

V prvom bode riaditelia jednotlivých RVPS informovali o súčasnej situácií a praktických skúsenostiach s poľovníkmi, o úrovni vzdelania poľovníckej ale aj nepoľovníckej verejnosti. Všetci prítomní sa zhodli, že informovanosť verejnosti o tejto nákaze je slabá a je potrebné viac informovať zainteresovaných. Tiež informovali o tom, že spolupráca s poľovníkmi funguje, je však potrebné zlepšiť komunikáciu a zasielať potrebné mesačné hlásenia o ulovenej zveri včas. Fungovanie zvozných liniek pre preberanie vzoriek potrebných na vyšetrenie je na dobrej úrovni a výsledky z vyšetrení sú zasielané užívateľom poľovných revírom e-mailom hneď po ich obdržaní.

Riaditeľka odboru poľovníctva, MPaRV SR Ing. Bibiana Kapustová informovala o zavedení pokynu pre Okresné úrady odbory pozemkové a lesné a podávaní mesačných hlásení úlovkov diviačej zveri z jednotlivých okresov. V súčasnosti je plán diviačej zveri splnený na približne 68 %, kde je z plánu 54 887 ks ulovených (35 067) a uhynutých (2 611) spolu 37 678 ks, s tým že plány chovu a lovu v niektorých okresoch už boli navyšované.

Riaditeľ Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu vo Zvolene MVDr. Miroslav Mojžiš podotkol dôležité skutočnosti ohľadne rozdielu medzi KMO a AMO. Verejnosti je treba pripomenúť aby si uvedomila, že aj keď AMO nie je vnímavé na ľudí a ostatné zvieratá, len na sviňovité, človek sa stáva automaticky vektorom jeho prenosu a čo je najhoršie, jeho šírenie je až 10-krát pomalšie ako u KMO. Tichá pomalá rakovina. V najhoršom prípade prepuknutia AMO na našom území riaditeľ ŠVPÚ prisľúbil, že budú schopní v prípade potreby vyšetriť minimálne 500 vzoriek za deň.

Zástupcovia SPK prisľúbili včasné informovanie poľovníckej aj nepoľovníckej verejnosti prostredníctvom webových a facebookvých stránok, poľovníckych časopisov a TV relácie Halali. Tiež podotkli, že je nutné aby sa denzita diviačej zveri znížila aj prostredníctvom celoročného lovu vo všetkých vekových a sexuálnych štruktúrach diviačej zveri. Diskutabilné povolenie zakázaných spôsobov lovu je v aktuálnej vyhrotenej situácii s AMO viac ako potrebné, nielen v nárazníkových zónach, ale na celom území Slovenska. Je potrebné však prediskutovať zakázanie spoločných poľovačiek a množstvo predkladaného jadrového krmiva slúžiaceho na vnadenie diviačej zveri. Zástupcovia SPK sa tiež zaviazali prezistiť cenové ponuky chladiarenských zariadení pre užívateľov poľovných revírov a ich cenu a možné financovanie skonzultovať so ŠVPS SR.

Zástupcovia pracovnej skupiny a zároveň zástupcovia vyššie spomínaných organizácii sa zhodli na prijatí opatrení na zabránenie šírenia AMO v jednotlivých poľovných revíroch, ktoré sú priamo ohrozené na východnej Slovensko – ukrajinskej hranici

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO A KLASICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH V POPULÁCII DIVIAČEJ ZVERI

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce príslučná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení, nariadila dňa 22.11.2017 opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia Afrického moru a klasického moru ošípaných v populácii diviačej zveri.

a) Vymedzenie oblasti so sprísneným aktívnym monitoringom AMO a KMO (nárazníková oblasť) v poľovných revíroch:       

okresu Sobrance: Srnec Baškovce, Biely Kameň, Karna, Priateľstvo Podhoroď, Zlatý bažant Krčava, Poľana Múr, Poruba pod Vihorlatom, Srnec Ruská Bystrá, Jastrab Svätuš, Morské Oko, Hrachoviny, Jamky Koromľa, Grúnik Ostrov, Agronova Blatné Revištia, Dona Veľké Revištia, Jeleň Koňuš, Holub Sobrance, Rika Úbrež, Diviak Porúbka, Uh Bežovce;   

 okresu Michalovce: nepoľovná plocha NPR Senné rybníky, Šírava, Jastrab Jastrabie, Krak Čečechov, Žabjany Michalovce, Zajac Zalužice   

b)   V oblasti so sprísneným aktívnym monitoringom  AMO a KMO sa nariaďuje:

1. Celoročný intenzívny lov  diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie a schválený plán chovua lovu a lov líšok hrdzavých. Lov diviačej zveri je vykonávaný  za účelom monitoringu  AMO, KMO a znižovania denzity diviačej zveri v poľovnom revíri.

2. Vykonávanie lovu len individuálnym spôsobom postriežkou a posliedkou.

Lov je možné vykonávať:           
- s použitím mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických zameriavačov, ktoré sú prispôsobené na videnie v noci, s použitím umelého osvetlenia, zariadení na osvetľovanie terčov;
- v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka za použitá vyššie uvedených prostriedkov ;
- na pozemkoch vzdialených menej ako 100 m od hraníc poľovného revíru;

3. Zákaz lovu všetkej raticovej a malej zveri, okrem kačice divej na spoločných poľovačkách. Rovnako sa zakazuje použitie poľovne upotrebiteľných psov na vyhľadávanie a durenie zveri. Pes použitý pri dohľadávaní poranenej zveri musí byť vedený na remeni.

4. Sanáciu uhynutej diviačej zveri a vedľajších živočíšnych produktov z ulovenej zveri. Telá alebo pozostatky z uhynutých diviakov, vedľajšie živočíšne produkty z ulovených diviakov musia byť neškodne odstránené podľa rozhodnutia RVPS Michalovce na mieste zakopaním, spálením alebo likvidáciou v spracovateľskom podniku (v kafilérii).

5. Dodržiavať pri manipulácii s ulovenými diviakmi, ich zvyškami ako aj s uhynutými diviakmi, opatrenia zabraňujúce šíreniu KMO a AMO.

6. Opatrenia na odber a predkladanie vzoriek na vyšetrovanie všetkej ulovenej zveri (zdravej zveri a  všetkých zvierat so zmenami správania) a nájdenej uhynutej diviačej zveri. Pritom za uhynutú zver sa pokladá aj všetka zver usmrtená inak ako lovom (napr. usmrtená dopravným prostriedkom, veľkou šelmou a pod.) Vzorku od uhynutej diviačej zveri je nevyhnutné doručiť na RVPS  Michalovce do 24 hodín od nálezu kadáveru, alebo najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

7. V prípade, že z uhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na vyšetrenie, ohlásiť ihneď túto skutočnosť RVPS Michalovce na telefónne číslo 056/6870411.

8. Monitoring u diviačej zveri  v dobe od 22.novembra 2017 do 31.decembra 2018. Odber vzoriek musia vykonávať osoby vyškolené na prehliadku zveri po ulovení na mieste alebo osoby vyškolené regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na odber vzoriek na KMO.

9. Viesť užívateľom poľovného revíru o každom ulovenom, uhynutom diviakovi a rozdelení diviny dôslednú evidenciu.

10. Celoročný zákaz kŕmenia diviakov – obmedzené vykladanie krmiva je možné výhradne iba za účelom cieleného lovu diviakov na vnadiskách ( na vnadisku môže byť prítomné maximálne 5 kg jadrového krmiva).

11. Uskladňovať nezameniteľne všetky časti ulovených diviakov na registrovanom mieste RVPS až do doby obdŕžania negatívneho laboratórneho výsledku na KMO a AMO.

12. Predkladať mesačne príslušnému okresnému úradu odboru pozemkovému a lesnému hlásenia o love a úhyne diviačej zveri podľa ich usmernenia.

Za dodanie vzorky na laboratórne vyšetrenie sa považuje:
- ak  je vzorka dodaná na RVPS Michalovce v čo najkratšom čase od jej  odberu,
- ak vzorka obsahuje minimálne jeden z orgánov alebo tkanív ( mandle, slezina a oblička). Okrem toho je možné odobrať dve vzorky z iných lymfatických tkanív, ako sú retrofaryngeálne, príušné, mandibulárne lebo mezenteriálne lymfatické  uzliny a vzorka ilea. V pokročilom štádiu rozkladu kadáveru je vhodné odobrať na laboratórne vyšetrenie dlhú rúrovitú kosť resp. hrudnú kosť.
- ak vzorka z  ulovených diviakov obsahuje krvnú zrazeninu,
- ak sú k vzorke priložené údaje o dátume ulovenia, revíri, katastri ulovenia, veku,  pohlaví, správaní sa diviaka pred ulovením  a mene strelca.

Finančná úhrada za dodanie vzoriek :
-  finančná úhrada bude vyplatená v zmysle pokynov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava , ktoré sú zverejnené vyvesením na obvyklom viditeľnom mieste na RVPS Michalovce
-  od 22.novembra 2017  vo výške 20 EUR za vzorky z každého nájdeného uhynutého diviaka,
-  od 22.novembra 2017 vo výške 10 EUR za vzorky z každého uloveného diviaka,

Bez uvedenia čísla identifikačnej značky nie je možné vyplatiť úhradu za vzorku z uloveného diviaka (neplatí pri uhynutých diviakoch).

V prípade ulovenia virologicky pozitívnych ako i nájdených uhynutých diviakov, ktoré boli neškodne odstránené, či už kafilerickým podnikom, spálením alebo hlbokým zakopaním, bude vyplatená náhrada na základe žiadosti predloženej na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o stanovenú finančnú úhradu predložením faktúry spolu s prílohou (príloha č. 4 Národného kontrolného programu pre AMO v diviačej populácii na rok 2017).
· 67 € užívateľovi poľovného revíru: za každého uloveného virologicky pozitívneho diviaka bez rozdielu veku a hmotnosti;
· 50 € za virologicky pozitívneho uhynutého diviaka, pričom pri náleze uhynutého diviaka na nepoľovných pozemkoch, užívateľovi najbližšieho poľovného revíru, pričom ten, kto uhynutú zver nájde, je povinný upovedomiť o tom OÚ odbor pozemkový alebo lesný a príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

ODÔVODNENIE

Africký mor osípaných je choroba, ktorá podlieha hláseniu v zmysle zákona č.39/2017 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ide o prenosné ochorenie s veľkou schopnosťou rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane ohrozenia medzinárodného obchodu. V súčasnosti sa africký mor ošípaných vyskytuje na Ukrajine v bezprostrednej blízkosti Slovensko – ukrajinskej hranice. Tieto opatrenia bolo nutné vydať na zabránenie vzniku a šírenia afrického moru ošípaných. Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti týchto opatrení.

Dňom 22.11.2017 sa rušia opatrenia na KMO a AMO č.j. 2017/00111-2 vydané dňa 25.04.2017

Na rokovaní bolo upravené znenie Národného kontrolného programu pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku pre rok 2018, ktorý obsahuje: 
1. zákonné právomoci, 2. finančné zabezpečenie, 3. výsledky epizootologického šetrenia, 4. vymedzenie rizikovej oblasti, 5. Opatrenia prijaté na zabránenie šírenia choroby, 6. rozsah vykonávaného monitoringu a spôsob vykonania epizootologického vyšetrenia u diviačej zveri, 7. program dohľadu a preventívnych opatrení prijatých v chovoch umiestnených v infikovanej oblasti, 8.úlohy orgánov štátnej správy a Slovenskej poľovníckej komory pri eradikácii AMO v diviačej populácii, 9. požiadavky na zabránenie šírenia choroby poľovníkmi, 10. spôsob informovania poľovníkov a verejnosti o prijatých opatreniach a 11. vyhodnocovanie plnenia plánu odbornou skupinou + 12. prílohy.

Národný kontrolný program bude po jeho konečnom spripomienkovaní všetkými dotknutými organizáciami predložený na stôl ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriele Matečnej v decembri tohto roku, s platnosťou od 1.1.2018.

Slovenská poľovnícka komora si uvedomuje akútnu potrebu zníženia stavov diviačej zveri a priblíženie sa k NKS preto plne podporuje podmienky stanovené v citovanom nariadení RVPS Michalovce zo dňa 22.11.2017 a Národnom kontrolnom programe pre rok 2018.

Aktuálna situácia s AMO monitorovaná Európskou komisiou k 07.12.2017

autor: Ing. Martina Hustinová

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (stretnutie_pracovnej skupiny_AMO_november2017.pdf)stretnutie_pracovnej skupiny_AMO_november2017.pdf[Informácie zo stretnutia pracovnej skupiny k AMO - november 2017]704 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.