Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

MP logo

Podľa hlásení z Okresných úradov ulovili poľovníci v poľovníckej sezóne 2023/2024 až 60 493 kusov diviačej zveri. Plán lovu diviačej zveri už bol prekročený o 45 % a ulovilo sa viac o 8 780 diviakov.

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 29.2.2024

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2024 lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 164 374 135 296 600 1284 994 1926 1598 2095 5276 83 295 376 290 324 177
Trnava 272 335 254 490 1155 1584 1077 2904 2185 4585 5675 12 302 409 294 240 182
Nitra 261 689 224 554 915 2680 1884 1809 3269 3209 9076 37 350 441 554 499 322
Trenčín 565 829 447 616 2703 3904 3264 5637 9003 9352 17616 344 590 519 606 463 227
Banská Bystrica 938 723 782 795 3342 2682 1992 5605 4094 10767 10286 273 702 455 665 681 815
Žilina 419 427 406 405 2669 2321 1454 3549 4070 7043 8677 101 304 378 288 660 367
Prešov 191 90 189 159 780 754 390 1868 1033 3028 2426 275 89 133 522 673 582
Košice 163 62 161 150 393 499 318 688 523 1405 1552 76 71 105 158 325 316
VLM  38 34 16 19 69 76 47 226 183 349 359 4 15 39 35 56 53
                                   
Sumár 3011 3563 2614 3484 12 626 15 784 11 420 24 212 25 958 41 833 60 943 1 205 2718 2855 3412 3921 3041

MAREC februar

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 31.1.2024

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2024 lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 164 369 135 284 600 1243 961 1196 2124 2095 4981 77 465 469 520 405 384
Trnava 272 323 254 468 1155 1539 1040 2904 2003 4585 5373 12 842 483 498 282 228
Nitra 261 676 224 541 915 2587 1813 1809 3109 3209 8726 34 728 632 1088 798 721
Trenčín 565 809 447 600 2703 3838 3192 5637 8587 9352 17026 308 1417 970 1465 813 1069
Banská Bystrica 991 690 804 726 3371 2463 1889 6076 3816 11242 9584 240 875 669 1046 1074 1425
Žilina 417 414 408 379 2662 2312 1422 3519 3846 7006 8373 85 585 352 579 546 644
Prešov 210 88 203 156 803 734 378 2020 981 3236 2337 268 177 189 507 791 1030
Košice 163 62 159 148 373 475 315 688 481 1383 1481 71 148 54 203 563 774
VLM  38 33 16 18 69 75 47 226 171 349 344 4 40 73 103 53 92
                                   
Sumár 3081 3464 2650 3320 12651 15266 11057 24075 25118 42457 58225 1099 5277 3891 6009 5325 6367

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 31.12.2023

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 164 338 135 262 600 1177 902 1196 1837 2095 4516 72 597 665 687 291 366
Trnava 272 225 254 331 1155 1315 882 2904 1778 4585 4531 12 793 656 823 342 421
Nitra 261 581 224 497 915 2458 1724 1809 2738 3209 7998 33 1262 1293 1613 780 1258
Trenčín 565 724 447 569 2703 3713 3040 5637 7563 9352 15609 284 2463 1517 3000 1079 1996
Banská Bystrica 989 636 802 671 3363 2323 1758 6061 3321 11215 8709 224 1135 1009 1858 1699 3728
Žilina 415 389 406 352 2620 2174 1377 3496 3496 6937 7788 84 904 698 1013 561 902
Prešov 210 84 203 148 801 709 360 2016 859 3230 2160 259 262 238 797 663 1664
Košice 161 56 158 130 356 440 286 678 421 1353 1333 65 173 92 303 469 938
VLM  38 31 16 16 69 75 42 226 140 349 304 4 68 96 94 126 169
                                   
Sumár 3075 3064 2645 2976 12582 14384 10371 24023 22153 42325 52948 1037 7657 6264 10188 6010 11442

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 30.11.2023

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 164 263 135 240 600 1099 819 1196 1498 2095 3919 69 713 501 661 350 451
Trnava 272 166 254 274 1155 1197 758 2904 1343 4585 3738 11 618 693 604 339 367
Nitra 261 443 224 416 915 2232 1553 1809 2092 3209 6736 25 1118 1435 1323 995 956
Trenčín 565 562 447 507 2703 3434 2727 5637 5916 9352 13146 262 2295 1599 1902 1087 1839
Banská Bystrica 985 500 797 599 3320 2165 1602 6020 2708 11119 7574 192 967 1099 1645 1588 2483
Žilina 413 316 401 325 2581 2070 1258 3362 2915 6757 6884 78 1158 596 1155 543 968
Prešov 210 71 203 136 800 669 332 2012 690 3225 1898 253 269 210 720 606 958
Košice 160 47 159 123 353 404 263 674 323 1346 1160 59 197 98 321 495 930
VLM  38 17 16 12 69 69 40 226 98 349 236 4 40 61 144 64 152
                                   
Sumár 3068 2385 2636 2632 12496 13339 9352 23840 17583 42037 45291 953 7375 6292 8475 6067 9104

 

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 31.10.2023

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 164 195 135 205 600 998 709 1196 1099 2095 3206 62 633 455 534 242 384
Trnava 272 125 254 232 1155 1107 684 2904 972 4585 3120 11 581 428 492 220 298
Nitra 261 338 224 360 915 2035 1388 1809 1497 3209 5618 20 773 1160 1227 572 934
Trenčín 565 406 447 459 2703 3173 2392 5637 4421 9352 10851 232 1830 700 1824 472 1629
Banská Bystrica 989 375 788 539 3280 2042 1494 5987 2157 11044 6607 179 743 722 1740 777 1779
Žilina 385 241 384 290 2415 1915 1133 3028 2147 6212 5726 72 1237 465 1427 357 981
Prešov 209 61 204 124 788 615 300 1991 529 3192 1629 245 337 211 1024 491 684
Košice 160 37 159 104 350 372 232 674 218 1343 963 56 186 63 427 366 899
VLM  38 13 16 10 69 63 37 226 73 349 196 4 17 33 40 46 60
                                   
Sumár 3043 1791 2611 2323 12275 12320 8369 23452 13113 41381 37916 881 6337 4237 8735 3543 7648

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 30.09.2023

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 164 125 135 165 600 895 614 1196 774 2095 2573 50 419 313 406 168 242
Trnava 272 92 254 166 1155 1014 598 2904 669 4585 2539 11 418 403 432 213 246
Nitra 261 262 224 307 915 1891 1277 1809 1108 3209 4845 19 805 525 1058 521 576
Trenčín 565 320 447 411 2703 2945 2051 5637 3294 9352 9021 212 1944 865 1602 743 1381
Banská Bystrica 967 311 763 485 3127 1909 1360 5909 1799 10766 5864 175 945 726 1800 1147 1942
Žilina 375 168 372 241 2159 1634 1021 2875 1425 5781 4489 62 1112 624 1009 761 839
Prešov 209 45 203 103 748 546 255 1975 343 3135 1292 236 309 265 678 776 834
Košice 160 32 159 82 350 322 203 674 138 1343 777 52 149 101 277 514 787
VLM  38 11 16 10 69 60 36 226 62 349 179 4 19 24 38 35 61
                                   
Sumár 3011 1366 2573 1970 11826 11216 7415 23205 9612 40615 31579 821 6120 3846 7300 4878 6908

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 31.08.2023

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 164 87 135 141 600 789 538 1196 599 2095 2154 45 434 390 389 236 274
Trnava 272 64 254 137 1155 893 539 2904 488 4585 2121 9 428 458 368 263 241
Nitra 261 193 224 244 915 1664 1128 1809 811 3209 4040 18 945 710 942 606 629
Trenčín 565 232 447 358 2703 2545 1682 5637 2260 9352 7077 186 1845 1243 1667 823 1436
Banská Bystrica 963 236 760 399 3116 1728 1189 5904 1367 10713 4919 177 1154 1234 1747 1616 2063
Žilina 371 108 370 196 1997 1408 778 2792 887 5530 3377 46 875 586 995 694 791
Prešov 209 37 202 80 734 443 216 1969 207 3114 983 226 271 398 866 1115 1125
Košice 159 22 159 68 348 286 166 674 86 1340 628 51 158 103 324 803 1260
VLM  38 10 16 10 69 55 29 226 56 349 160 4 28 31 51 48 114
                                   
Sumár 3002 989 2567 1633 11637 9811 6265 23111 6761 40287 25459 762 6138 5153 7349 6204 7933
OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 164 68 135 114 600 647 441 1196 450 2095 1720 40 494 375 372 271 292
Trnava 272 42 254 100 1155 764 438 2904 349 4585 1693 6 491 435 459 363 492
Nitra 271 116 233 188 915 1343 914 1959 534 3378 3095 21 922 1010 1154 779 1273
Trenčín 565 166 447 282 282 2703 1278 5637 1441 9352 5232 130 2112 1506 1605 963 1732
Banská Bystrica 962 169 756 316 3111 1398 924 5899 958 10698 3765 137 1447 1390 1926 1695 2415
Žilina 371 79 359 145 1758 1114 597 2773 567 5261 2502 40 797 484 740 580 808
Prešov 209 24 197 59 710 348 173 1959 108 3075 712 216 243 495 977 860 1591
Košice 144 14 144 48 285 230 134 514 44 1087 470 42 146 126 363 1014 1208
VLM  38 8 16 6 69 47 23 226 48 349 132 4 22 28 31 43 55
                                   
Sumár 2996 686 2541 1258 8885 8594 4922 23067 4499 39880 19321 636 6674 5849 7627 6568 9866

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 30.06.2023

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 164 37 135 85 600 477 298 1196 329 2095 1226 26 407 278 269 261 208
Trnava 272 25 247 71 953 562 305 1974 236 3446 1202 4 347 405 221 247 174
Nitra 261 69 224 134 915 950 652 1809 368 3209 2173 11 602 577 656 525 372
Trenčín 565 90 447 165 2703 1323 746 5637 796 9352 3120 90 1120 973 889 884 1147
Banská Bystrica 955 90 756 201 3033 843 561 5848 623 10592 2318 122 738 968 1001 1290 1417
Žilina 371 44 355 105 1701 757 397 2770 402 5015 1705 29 699 446 745 586 470
Prešov 207 15 195 40 705 250 112 1969 52 3076 469 207 191 428 813 855 748
Košice 144 6 144 33 285 167 94 514 24 1087 324 38 130 116 295 750 697
VLM  38 6 16 4 69 35 20 226 45 349 110 2 30 56 32 29 49
                                   
Sumár 2977 382 2519 838 10964 5364 3185 21943 2875 38221 12647 529 4264 4247 4921 5427 5282

 Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 31.05.2023

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 164 19 135 45 600 319 190 1196 246 2095 819 20 325 355 331 292 223
Trnava   20   52   385 204   191   855 2 462 340 308 241 215
Nitra 261 49 224 84 915 690 455 1809 293 3209 1571 11 663 837 565 818 378
Trenčín 565 52 447 97 2703 814 456 5637 581 9352 2000 40 1074 984 724 1084 589
Banská Bystrica 950 57 753 148 3026 548 356 5831 471 10560 1580 101 819 1099 1062 1635 1057
Žilina 369 26 355 70 1521 422 201 2770 287 5015 1006 12 574 386 528 535 571
Prešov 207 11 195 25 705 154 56 1959 32 3066 278 190 159 306 660 828 564
Košice 143 2 143 20 278 108 48 499 16 1063 194 25 94 140 267 823 605
VLM  38 5 16 3 69 18 13 226 41 349 80 2 26 0 72 87 93
                                   
Sumár 2697 241 2268 544 9817 3458 1979 19927 2158 34709 8383 403 4196 4447 4517 6343 4295

 

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 30.04.2023

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava 164 11 135 25 600 167 110 1196 181 2095 494 9 329 368 206 303 160
Trnava   10   21   143 89   127   393   266 279 161 185 102
Nitra 34 23 30 39 90 362 254 300 230 454 908 6 555 535 482 431 323
Trenčín 330 21 259 43 1486 332 197 3014 333 5089 926 34 661 772 373 858 525
Banská Bystrica 783 41 647 55 2452 237 150 4600 278 8480 761 56 564 524 750 1110 654
Žilina 369 20 355 22 1496 137 76 2770 177 4990 432 11 296 231 250 320 269
Prešov 207 5 195 11 705 62 16 1959 25 3066 119 141 76 182 252 390 182
Košice 143 1 143 8 278 55 25 499 11 1063 100 14 64 85 164 668 326
VLM  38 4 16 2 69 9 5 226 34 339 54 1 25 13 25 24 26
                                   
Sumár 2068 136 1780 226 7176 1504 922 14564 1396 25576 4187 272 2836 2989 2663 4289 2567

 

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 31.03.2023

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak Diviača plán lov spolu úhyn lov v danom mesiaci 2023 lov v danom mesiaci 2022 lov v danom mesiaci 2021 lov v danom mesiaci 2020 lov v danom mesiaci 2019
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu samec-lov samica- lov plán lovu lov
Bratislava   3   10   32 31   89   165 4 165 254 78 188 109
Trnava   3   6   32 15   71   127   127 157 59 101 67
Nitra   14   21   105 83   130   353 2 353 358 177 210 139
Trenčín   12   9   54 35   155   265 2 265 426 113 270 205
Banská Bystrica   9   19   57 26   86   197 42 197 347 259 340 228
Žilina   10   11   37 12   66   136 2 136 85 72 86 100
Prešov   2   6   16 1   18   43 74 43 110 130 124 97
Košice   1   5   17 6   7   36 4 36 75 81 434 151
VLM    3   2   3 3   18   29 1 29 6 17 13 7
                                   
Sumár   57   89   353 212   640   1351 131 1351 1818 986 1766 1103

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD