Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Finančná podpora poľovníckej samosprávy bola do roku 2010 zabezpečovaná v podobe účelových dotácií na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo štátu na samosprávu v súlade s poverením MP SR a podľa interného predpisu, výnosu MPRV SR o prideľovaní dotácií

Štát v rokoch 2005 - 2010 financoval na odvetvie poľovníctva priemernou sumou necelých 90 tis. € ročne, ostatné financovanie zabezpečovala poľovnícka samospráva z vlastných príjmov a zdrojov. Ak sa štát rozhodne samosprávu vylúčiť z riadenia poľovníctva a zabezpečiť výkon organizácie, riadenia a kontroly výlučne prostredníctvom špecializovanej štátnej správy (sekcia lesnícka MP a RV SR, krajské a okresné úrady) a zo zdrojov štátneho rozpočtu, je takmer isté, že dopad na štátny rozpočet bude predstavovať významné zvýšenie rozpočtu rezortu pôdohospodárstva. Ide o zabezpečenie nasledovných úloh, ktoré má podľa súčasného znenia zákona zabezpečovať komora. 

V porovnaní s rokmi 2011 - 2019 Slovenská poľovnícka komora prijala dotácie od štátu v priemernej ročnej sume necelých 19 tis. € ročne, čo je takmer 4 násobne menej ako to bolo pred prijatím zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctva. Najvyššia suma bola poskynutná v roku 2016 pre zorganizovanie päťročnej Celoštátnej výstavy poľovníctvo a príroda, ktorá sa konala v Nitre. Výšku poskynutých súm si môžete preveriť na www.crz.gov.sk

 Rok   Výška dotácie
 2011            0 €
 2012            0 € 
 2013   30 000 €
 2014   20 000 €
 2015            0 €
 2016   70 000 €
 2017   17 000 €
 2018   20 000 €
 2019   20 000 €
 Spolu
 Ročný priemer
 177 000 €
   19 666 €

§ 42 Úlohy komory a jej financovanie
(1) Komora plní úlohy na úseku poľovníctva, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zo stanov komory; dbá pritom na to, aby boli zachované historické hodnoty a tradície poľovníctva, najmä

a) vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok [§ 50ods. 1 písm. a)],

b) menuje prednášateľov a skúšobných komisárov preskúšky z poľovníctva (§ 50 ods. 1),

c) organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky (§ 50 ods. 1),

d) vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,

e) organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje kontrolné streľby členov komory,

f) organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,

g) organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky, organizuje odbornú prípravu členov hodnotiteľských komisií,

h) spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva,

i) spolupracuje s ministerstvom pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri návrhoch koncepcií rozvoja poľovníctva, návrhoch zloženia poradných orgánov ministerstva,

j) napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,

k) v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom,

l) zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,

m) rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnej komisie.

(2) Komora môže nadobúdať majetok. Svoju činnosť zabezpečuje predovšetkým z vlastných príjmov; na plnenie svojich úloh môže dostať dotáciu zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov,27) ak zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z tohto zákona.

V praxi poľovnícka samospráva zabezpečuje túto agendu prostredníctvom cca. 100 profesionálnych zamestnancov na takmer 60 regionálnych pracoviskách (+ ústredie v Bratislave) a 900 dobrovoľných členov SPK (volených členov orgánov, komisií - neplatených funkcionárov). Štátnu správu lesného hospodárstva a poľovníctva pritom v súčasnosti zabezpečuje rezort pôdohospodárstva už len s 65 % počtu pracovníkov a 58% finančných zdrojov úrovne roku 2005!

V poľovníckej samospráve prezident, viceprezidenti, členovia prezídia, predseda a členovia dozornej rady, disciplinárnej komisie a ďalší nie sú zamestnancami v trvalom pracovnom pomere a nemajú uzavreté ani dohody o výkone prác mimo pracovného pomeru a za svoju prácu nie sú odmeňovaní. Tvrdenia o vysokých príjmoch prezidenta, viceprezidentov a ostatných funkcionárov sú účelové, nepravdivé a zavádzajúce.

Slovenská poľovnícka samospráva vykonáva od tohto roku poľovnícke skúšky prostredníctvom moderného systému celoživotného vzdelávania každému dostupnom na www.polovnickeskusky.sk . Slovenská poľovnícka komora zaviedla v súlade so zákonom č.274/2009 Z. z. od 1.6.2010 vydávanie poľovných lístkov prostredníctvom centralizovaného systému a s využitím vlastného hardvéru a moderného softvéru garantujúcom priebežnú kontrolu a ochranu pred zneužitím (ministerstvo vydávalo a predlžovalo poľovné lístky prostredníctvom obvodných lesných úradov klasickými administratívnymi postupmi s minimálnou ochranou pred zneužitím).

Samospráva zabezpečuje už 45 rokov chovateľské prehliadky trofejí ulovenej zveri (60 prehliadok ročne na celom Slovensku), archivuje kópie národných rekordov a významných trofejí, je garantom inventarizácie kmeňových stavov zveri a poľovníckych štatistík.

Tvrdenia, že sa celý rozsah menovaných aktivít  o viac ako 400 podujatiach ročne na národnej a regionálnych úrovniach už ani nehovoriac, aktuálny kalendár kynologických, spoločenských, sokoliarskych, streleckých podujatí je k dispozícii na www.polovnickakomora.sk) je štátna správa schopná zabezpečiť vo vlastnej réžii a hospodárne, sú zavádzajúce.

 

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.