Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

SPKVážené poľovníčky a poľovníci,

nižšie nájdete odporúčacie pokyny pre výkon práva poľovníctva v čase núdzového stavu. V prílohe nájdete kompletné znenie listu i jeho prílohy.

Spoločné poľovačky a skúšky PUP

Stanovisko ÚVZ SR zo dňa 30.9.2021 s j. č. OLP/8975/43473 zaraďuje spoločnú poľovačku a skúšky PUP do kategórie zasadnutí a iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú podľa zákona, t. j. na jej uskutočnenie sa vzťahuje výnimka zo zákazu usporiadania hromadných podujatí aj v čase núdzového stavu. Uznesenie vlády SR v bode C., C1 bod 4 vydalo výnimku na cestu na hromadné podujatie uvedené v prílohe tohto uznesenia a to v čase od 5,00 hod. do 20,00 hod od miesta bydliska a cestu späť.

Podľa uvedených výnimiek v uznesení vlády č. 695 v bode č. 4 a bode 31 a stanoviska ÚVZ SR je možné organizovať spoločné poľovačky aj na malú, či raticovú zver. Organizátori musia dodržiavať všetky vydané protipandemické opatrenia, či prekrytie horných dýchacích ciest, ktoré uvádzame v liste nižšie.  

Z dôvodu jednoznačného preukázania účelu cesty odporúčame organizátorom zaslať hosťom pozvánku na spoločnú poľovačku alebo v prípade individuálneho lovu povolenie na lov zveri s uvedením druhu: diviačia zver bez rozdielu veku a pohlavia pre preukázanie účelu cesty. Pri poľovačke na malú zver prirodzene loviť aj zver diviačiu zver bez rozdielu veku a pohlavia a uviesť to do pozvánky pre osoby na pre preukázanie účelu cesty.

Pre organizovanie spoločných poľovačiek je tiež nutné uviesť, že je nutné rešpektovať vydané Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami SR tam, kde je zakázané organizovať spoločné poľovačky, t. z. v poľovných revíroch spadajúcich do reštrikčného pásma pre africký mor ošípaných (ďalej len „AMO“)  „Part II.“.

Podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 261 zo dňa 24.11.2021 § 5 sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 2 ods. 3 písm. c) až e) použijú opatrenia podľa § 3 písm d), f) až m), (celé znenie v prílohe)

Zároveň sa poskytuje výnimka podľa prílohy č. 1 k uzneseniu Vlády č. 695/2021 podľa písmena ee) pre prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania, či inej obdobnej činnosti za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám v režime OTP.

Výnimka zo zákazu vychádzania pre držiteľov poľovných lístkov

Podľa bodu C., C1 bod. 31 uznesenia vlády č. 695/2021 sa obmedzenie zákazu vychádzania nevzťahuje pre držiteľov poľovných lístkov za účelom plnenia opatrení proti šíreniu AMO a cestu späť.

Vzhľadom na množstvo dotazov uvedieme, že napr. individuálny lov inej raticovej zveri ako diviačej, s nutnosťou vycestovať mimo okres trvalého pobytu, je podľa nášho názoru zakázaný. Rovnako tak nie je možné vykonávať iné činnosti mimo okres pobytu spojené s výkonom práva poľovníctva, napr. prikrmovanie, rozvoz soli, výkon kandidátskej praxe a pod. Podľa logického uvažovania je možné vycestovať mimo hranice okresu trvalého pobytu len držiteľovi poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti AMO a realizácie hromadných podujatí podľa zákona tak, ako sme uviedli vyššie.

Skúšky z poľovníctva

Z dôvodu plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy môžu byť organizované skúšky z poľovníctva. Rovnako ako spoločná poľovačka, či skúšky PUP aj skúšky z poľovníctva sa vykonávajú na základe § 50 zákona o poľovníctve, preto sa na ne uplatňujú opatrenia podľa uznesenia vlády č. 695/2021 a vyhlášky ÚVZ SR č. 261, § 5 pre výkon hromadných podujatí podľa § 2 ods. 3 písm. c) až e) použijú opatrenia podľa § 3 písm d), f) až m).

Prenesený výkon štátnej správy kanceláriou OPK a SPK

Uznesenie vlády č. 695/2021 ukladá všetkým osobám na území SR umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou domácej práce v maximálnej možnej miere a vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb s inými osobami. Reflektujeme hlavne na aktuálne vydávanie a predlžovanie poľovných lístkov alebo tiež prípravu uchádzačov o poľovný lístok, ale taktiež vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci OPK.

Prekrytie horných dýchacích ciest

Interiér

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vykonávacej vyhlášky ÚVZ SR č. 262 zo dňa 24.11.2021 sa podľa § 2 nariaďuje všetkým osobám riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, verejnej dopravy, atď, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti. Toto nariadenie sa nevzťahuje na osoby uvedené v § 2 ods. 2 tejto vyhlášky.

Exteriér

Podľa zákona a vykonávacej vyhlášky č. 262 sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky na hromadných podujatiach. Toto nariadenie sa nevzťahuje na osoby uvedené v § 3 ods. 3 tejto vyhlášky.

Týmto chceme všetkým organizátorom vyššie menovaných podujatí odporučiť a vyzvať ich, aby organizovali podobné podujatia z dôvodu prevencie proti šíreniu COVID-19, len v režime očkovaní / testovaní / prekonaní.

Podľa vyhlášky č. 261 § 7 môžu Regionálne úrady verejného zdravotníctva podľa § 48 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Vážené poľovníčky a poľovníci,      
situácia so šírením koronavírusu je ešte horšia ako v minulom roku, keď sme dostali od ÚVZ SR písomné potvrdenie o možnosti organizovania spoločných poľovačiek. Žiadame Vás, buďme zodpovední, tieto výnimky na lov nezneužívajte, ale naozaj sa snažte o čo najefektívnejší lov raticovej zveri, diviačej zveri a tiež aktívne vyhľadávanie kadáverov uhynutej diviačej zveri a následne ich likvidáciu, aby sme predišli nie len šíreniu COVID-19, ale aj nebezpečnému africkému moru ošípaných.

Ing. Tibor Lebocký, PhD., prezident SPK
PaedDr. Imrich Šuba, PhD., riaditeľ K SPK

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (pokyny_sp_pup_odporucanie_25.11.2021.pdf)pokyny_sp_pup_odporucanie_25.11.2021.pdf[Pokyny k spoločným poľovačkám, skúškam PUP, PL v súvislosti s núdzovým stavom]261 kB
Stiahnúť tento súbor (UVZ_2021_SPOLOCNE_POLOVACKY_PUP.pdf)UVZ_2021_SPOLOCNE_POLOVACKY_PUP.pdf[Stanovisko ÚVZ SR k org. spoločných poľovačiek a skúšok PUP]83 kB
Stiahnúť tento súbor (vyhlaska_uvz_262.pdf)vyhlaska_uvz_262.pdf[Vyhláška ÚVZ SR č. 262 k prekrytiu horných dýchacích ciest]226 kB
Stiahnúť tento súbor (vyhlaska_uvz_261.pdf)vyhlaska_uvz_261.pdf[Vyhláška ÚVZ SR č. 261 k hromadným podujatiam]228 kB
Stiahnúť tento súbor (695_2021.pdf)695_2021.pdf[Uznesenie vlády 659 z 24.11.2021]337 kB

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.