Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

naj abnormalita zmensenaPROPOZÍCIE a SÚŤAŽNÝ PORIADOK súťaže o najzaujímavejšiu abnormitu na CVPP 2022

Hlavný organizátor: Slovenská poľovnícka komora
Spoluorganizátori TV Magazín Halali - relácia o prírode
Sponzori:                                        Swarovski OPTIK, O2 Bussines Services     
Mediálni partneri: TV Magazín Halali - relácia o prírode, Časopis Poľovníctvo a rybárstvo, Myslivost – stráž myslivosti
Reklamní partneri: Agrokmplex

                                  

 1. Súťažiaci
  Do súťaže o najzaujímavejšiu poľovnícku trofej-abnormalitu (ďalej len „rarita“) sa zapájajú členovia SPK prostredníctvom evidencie jej organizačných zložiek v ŠIS SPK.                    

 2. Miesto, dátum a čas
  Súťaž o najzaujímavejšiu raritu sa uskutočňuje v rámci Celoštátnej výstavy Poľovníctvo a Príroda (ďalej len CVPP 2022) v dňoch 18-20.08.2022 v pavilóne A Agrokomplexu v Nitre každý deň od 09,00 do 18,00 hod. Dňa 21.8.2022 už nie je možné hlasovať v súťaži.
  Svoj hlas je možné odovzdať v pavilóne A na vyhradenom mieste označenom názvom súťaže pod evidenčným číslom vstupenky a prideleným evidenčným číslom trofeje.

 3. Hlasovanie a hodnotenie v súťaži
  Rarity budú hodnotené porotou a návštevníkmi výstavy.
  Hlasovať je tiež možné na sociálnej sieti Facebook Slovenskej poľovníckej komory od 5.–20.8.2022 do 24,00 hod. pridelením „like“ – páči sa mi to na konkrétnu fotografiu/e.
  Porota sa skladá z jedného predsedu, ktorého menujú usporiadatelia a 5-tich porotcov, ktorých môžu navrhnúť členovia výstavného výboru CVPP 2022.
  Každý člen poroty hodnotí rarity s prideleným počtom bodov od 1 do 6.
  Počet bodov 1 vyjadruje najnižšie hodnotenie a počet bodov 6 vyjadruje najvyššie hodnotenie.
  Pridelené počty bodov jednotlivými členmi poroty sa sčítajú.
  Pre konečné umiestnenie sa sčítajú pridelené body porotou, návštevníkov, ktorí hlasovali v súťaži a hlasov udelených na facebook-ovej stránke Slovenskej poľovníckej komory.
  V súťaži sa vyhodnotia tri najlepšie rarity za každý druh zveri osobitne a tri najlepšie rarity s najvyšším počtom bodov.
  Absolútnym výhercom súťaže sa stane súťažiaci, ktorý dostane pridelený najvyšší počet bodov.
  V prípade rovnosti bodov na hodnotených priečkach je rozhodujúci hlas predsedu poroty.
  Za prácu poroty a vyhodnotenie výsledkov súťaže zodpovedá predseda poroty a organizátori.

 4. Protest
  Proti rozhodnutiam poroty nie je možné podať protest.
  Protest je prípustné podať len proti porušeniu propozícií súťaže. Protest sú oprávnení podať: a) delegovaný porotca b) súťažiaci.
  O riešení podaných protestov rozhoduje Komisia pre protesty, ktorej zloženie sa určí pred konaním súťaže.   
  Protest je možné podať len po ukončení súťaže a to do 30 minút od ukončenia súťaže. Protest sa podá predsedovi Komisie pre protesty po zložení zálohy 100 euro. V prípade uznania  protestu ako oprávneného, sa záloha v plnej výške vráti tomu, kto protest podal. V prípade neuznania protestu, prepadá záloha v prospech organizátorov.
  Komisia pre protesty je povinná rozhodnúť o podanom proteste do 60 minút od ukončenia súťaže.

 5. Organizácia súťaže
  Súťaže sa môžu zúčastniť členovia SPK, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v bode 1.
  Predložením rarity na CVPP 2022 sa súťažiaci zaväzuje dodržiavať pravidlá súťaže a propozície.
  Obrazový, zvukový a fotografický záznam z priebehu súťaže môže vyhotoviť ktokoľvek.
  Súťažiaci a členovia poroty nemajú nárok na finančnú alebo inú úhradu za účinkovanie v takomto zázname.

 6. Platnosť súťažného poriadku
  Tieto propozície a pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. augusta 2022.
  Propozície a súťažný poriadok je platný a účinný len pre CVPP 2022.

Bratislava 1. augusta 2022

     Ing. Tibor L e b o c k ý, PhD.  v. r                                   Ing. Alojz  K a š š á k   v. r.

 prezident Slovenskej poľovníckej komory                           TV Magazín Halali - relácia o prírode     

naj abnormalita zmensena

     

 

 

Attachments:
Download this file (propozicie_abnormity_2022.pdf)propozicie_abnormity_2022.pdf[Propozície - Súťaž Naj abnormalita, 2022]320 kB

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD